เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ ดร.ชาติชายเกตุพรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดและคณะ เพื่อให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษา มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว ดร.ชาติชาย เกตุพรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาเพื่อสนองความต้องการ ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ จึงได้กำหนดให้ชมรมวิชาชีพจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ของชมรมวิชาชีพขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอด ไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จากการลงมือปฏิบัติจริง,เพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนด้านการเกษตร,เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีการดำเนินงานจำนวน 6 ชมรมวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์,ชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์,ชมรมวิชาชีพประมง,ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร,ชมรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจและดำเนินงานในรูปสหกรณ์จำลอง ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดว่า.-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานครั้งนี้ ในรูปชมรมวิชาชีพและสหกรณ์จำลอง จึงถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้เรียนที่เรียนต่างสาขาวิชา จะมีความสนใจในการประกอบอาชีพไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีชมรมวิชาชีพด้านการเกษตร ที่มีความแตกต่าง จากชมรมวิชาชีพในสาขาวิชาชีพอื่น ที่มีจำนวนมาก และเป็นอาชีพที่เป็นรากเหง้าของอาชีพของคนไทย ก็จะช่วยให้ผู้เรียนด้านเกษตรกรรม ได้มองเห็นภาพของอาชีพในอนาคตได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนสหกรณ์จำลอง จะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญจะช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนที่จะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/