กฟผ. จัดกิจกรรมโครงการชีววิถี ภายใต้ชื่อ “ชุมชนชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หวังขยายแนวคิดการดำเนินวิถีเกษตรกรรมตามแนวทางของศาสตร์พระราชาให้กับชุมชน ที่ บ้านนาเจริญ ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการลงมือทำจริง และนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับคำว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านนาเจริญ ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชีววิถี ภายใต้ชื่อ “ชุมชนชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีความเข้าใจในการดำเนินวิถีเกษตรกรรมตามแนวทางของศาสตร์พระราชา และเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือทำ หรือนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับคำว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” โดยมี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ ,นายทรงพล ประดิษฐ์ด้วง ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านผือ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และชาวบ้านให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ,นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ ยังได้มีการ เยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทำกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านปศุสัตว์ การเพาะปลูก ประมง และสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้ชีววิถีจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ชีววิถี กฟผ. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้แทนสารเคมี ในการดำเนินงาน 5 ฐาน กิจกรรม ได้แก่ การเกษตร การปศุสัตว์ เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ไก่งวง และผ้าฝ้ายทอลายขิด ผ้าพื้นบ้าน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางโครงการชีววิถีฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ โดยได้คัดเลือก ชุมชนบ้านนาเจริญ หมู่ 13 เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” สิ่งสำคัญคือเราพออยู่พอกิน อุ้มชูตัวเราได้ให้มีความพอเพียงแก่ตัวเอง พึ่งตนเองได้ หมายความว่าให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน มีกินมีใช้ตามอัตภาพ แล้วที่เหลือจึงจะขายเป็นรายได้ต่อไป สำหรับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมวิถีของคนไทย ให้รู้จักพอมีพอกิน พึ่งตนเองได้ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายระบบนิเวศ เสริมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดการเกื้อกูลกัน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพอนามัยที่ดี อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้ทำเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย กำจัดเศษอาหารในครัวเรือน ด้วยการใช้ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับ ชุมชนบ้านนาเจริญ ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นตัวอย่างชุมชนต้นแบบชีววิถีที่มีความเข้มแข็ง และประสบผลสำเร็จในการทำการเกษตรแบบชีววิถี โดย ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนทุกคนมีความทุ่มเท และตั้งใจจริงในการทำการเกษตรกรรมตามแบบชีววิถี มาโดยตลอด และจากนี้ ชุมชนแห่งนี้จะเป็นแหล่งเผยแพร่ แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับชุมชนต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่สนใจต่อไปอีกด้วย.