ศูนย์ข้าวชุมชน มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอในชุมชน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวมาโดยตลอด ชาวนาจึงเปรียบเสมือนผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ อีกทั้ง กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน และเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ที่จะสามารถช่วยให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนก่อตั้งตั้งมาแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20ปี ชี้ให้เห็นว่ามีความเข้มแข็งสามารถตั้งอยู่ได้ และภารกิจหลักของศูนย์ข้าวชุมชนก็คือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน แต่มีช่วงปี พ.ศ.2562 เกิดวิกฤติภัยธรรมชาติเมล็ดพันธุ์ขาดแคลน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็มองว่าจะทำอย่างไรให้เมล็ดพันธุ์เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องชาวนา กรมการข้าวก็เลยทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในการผลิต ต่อยอดมาถึงศูนย์ข้าวชุมชนด้วย เพราะศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศมีทั้งหมด 2,241 ศูนย์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนก็มีการคัดเลือกศูนย์ที่ดีที่สุดขึ้นมาในรอบแรก 400ศูนย์ เพื่อที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้ 40,000 ตัน นั้นหมายความว่า 1 ศูนย์ จะผลิตได้ 100 ตันต่อปี ก็จะตรงกับแผนการผลิตที่กรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชนทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดีจะต้องดูแลตั้งแต่เริ่มลงแปลงจนถึงเก็บเกี่ยว และที่สำคัญคือ ต้องมีเครื่องอบลดความชื้นเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ที่ได้การสนับสนุนจากกรมการข้าวมอบให้กับศูนย์ข้าวชุมชน 400 ศูนย์ ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับพี่น้องชาวนาทั้งประเทศต่อไป

ศูนย์ข้าวชุมชนนับเป็นองค์กรชาวนาที่มีความเข้มแข็งมั่นคงและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง โดยศูนย์ข้าวชุมชนคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องร่วมมือกันในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในแต่ละปี โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ อาทิ เครื่องคัดแยกเมล็ด เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกรวมไปถึงการสร้างแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการทำนาให้กับศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละพื้นที่เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากภัยแล้งได้รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคในหมู่บ้านได้อีกด้วย

“วันนี้เรามีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ก็คือ ศูนย์ข้าวชุมชน หากพี่น้องชาวนาสนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตรงตามสายพันธุ์ มีคุณภาพดี และที่สำคัญที่สุดคือราคาต่ำลง สามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ข้าวชุมชนอยู่ใกล้บ้านท่าน หากอยู่ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 400 ศูนย์ ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้โดยตรง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการข้าว ที่ให้โอกาสศูนย์ข้าวชุมชนได้มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สู่ที่น้องที่อยู่ในชุมชนของตัวเอง”นายอัษฎางค์ กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน