เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่รัฐสภา เกียกกาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.ลม้าย มานะการ รองประธาน และกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 2.นางปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท 3.นายสุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 4.นายวิชัย ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 5.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกสม. ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมให้พิจารณาลับนานกว่า 5 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอได้รับความเห็นชอบ โดยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมส.ว. เพียง 2 คนเท่านั้น ประกอบด้วย 1.นางปรีดา ได้คะแนน 161 คะแนน 2. นายสุชาติ ได้คะแนน 171 คะแนน ส่วนอีก 3 คนเหลือคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่กสม.อีก 3 คนเพื่อให้ครบตามที่พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม.ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน