เน้นย้ำทุกคณะหน่วยงานป้องกันขั้นสูงสุด กันไว้ดีกว่าแก้ นิสิตจีนที่กลับบ้านช่วงตรุษจีน 2 สัปดาห์อย่าเพิ่งกลับไทย จะสอนเสริมให้ภายหลังเหตุปกติ หากกลับมาหลัง 27 ม.ค. ให้หยุดเรียน-หยุดงาน 14 วัน พร้อมเฝ้าระวังคนมีไข้ คนทั่วไปสวมหน้ากากฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน-ล่ามภาษาจีน

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ลงนามออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด่วนที่สุด  ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCov) โดยระบุ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน นําพาซึ่งการติดเชื้อและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหลายราย และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงได้ออกประกาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้

1.นิสิตจีนที่เดินทางกลับบ้านที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้พํานักอยู่ในประเทศจีนต่อไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและคณะติดต่อกับนิสิตเหล่านั้นเพื่อแจ้งกําหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนิสิต หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

2.สําหรับนิสิตจีนที่พํานักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้คณะที่มีนิสิตจีนกําลังศึกษาอยู่  ติดต่อประสานกับนิสิตเหล่านั้น  เพื่อขอให้ หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่พึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน  เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

3.กรณีนิสิต  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากวันที่ 27 มกราคม 2563  หรือเดินทางไปในสถานที่ที่พบว่ามีการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา  หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของไวรัสโคโรนา  ขอให้นิสิตหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทํางาน  โดยให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  และให้อยู่เฉพาะในบริเวณที่พักส่วนตัว เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ให้คณะที่ตนสังกัดทราบ  โดยให้คณะที่ได้รับข้อมูลส่งข้อมูลนิสิตหรือบุคลากรเหล่านั้น  ไปที่ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และให้เฝ้าติดตามนิสิตและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด

4. นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีไข้ หรืออาจมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบ หากมีข้อสงสัยว่าจะมีอาการของการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา ให้สอบถามหรือแจ้งโดยตรงมายังฝ่ายเวชกรรมสังคมทีม SRRT โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสุภาวดี 09-8149-7828 คุณปาริชาติ 09-5662-2283 และ นพ.บวร 08-1262-5229 หรือศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณมณีรัตน์ 09-6272-9962 คุณชาญวุฒิ 06-1945-6195 Ms. Xu Yuyn 09-9836-0807 Mr. Shu Yaping 09-5185-2850 คุณจรัล09-1861-5280 คุณปรเมศร์ 08-5754-2841 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน และหมั่นล้างมือให้สะอาด

5.ในกรณีที่นิสิต บุคลากร หรือส่วนงานที่ต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ระงับหรือชะลอการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดค้าสัตว์หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และหมั่นล้างมือให้สะอาด

6.มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งนิสิตในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอให้บุคลากรที่ทราบข้อมูลของบุคคลที่ต้องสงสัยจะติดเชื้อรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โรงพยาบาลสุทธาเวช โทรศัพท์ 0-4302-1021  และหน่วยสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 08-1965-6924, โทรศัพท์ 08-1965-6925  เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน