วันที่ 25 มกราคม 2563 พันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพักการลงโทษตามกฎกระทรวงเดิมมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 โดยมีสาระสำคัญว่านักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษา จะต้องผ่าน การคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน โดยมีส่วนราชการภายนอก ได้แก่ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ต้องขังดังกล่าว 

บัดนี้ กฎกระทรวงฉบับใหม่ พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 สาระสำคัญคือ มีการเพิ่มผู้แทนภายนอกอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง  ซึ่งน่าจะทำให้การพิจารณากลั่นกรองการพักการลงโทษของ กรมราชทัณฑ์เป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคัดกรองมิให้ผู้ต้องขังที่อาจจะมีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำ ออกมาสร้าง ความเดือดร้อนให้กับสังคมได้อีก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน