"ประยุทธ์" ถกสมช.ปรับแผนงานทำงานสอดรับนโยบายและแผนความมั่นคงระดับชาติ 2562-2565 ครอบคลุมถึงความมั่นคงโซเซียลมีเดีย-ศก.-ก่อการร้ายข้ามชาติ

วันนี้ (23ม.ค.63) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานสมช.เป็นประธานการประชุมสมช.ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 ภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยจะขับเคลื่อนไปในคราวเดียวกันกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นด้านความมั่นคง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์

ต่อมาเวลา 11.15 น.นายกฯ กล่าวภายหลังการประชุมว่า เรื่องสำคัญคือการปรับแผนต่างๆให้สอดคล้องแนวการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 ในระหว่างที่ทำนี้ คงต้องใช้แผนเดิมในทางปฏิบัติไปพลางก่อน ส่วนที่จะเพิ่มเติมเป็นขั้นตอนต่อไปในหลายเรื่องด้วยกัน ทั้งความมั่นคงทางบก ทางทะเล ทางอากาศ โซเซียลมีเดีย และเศรษฐกิจ ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้มีกลุ่มงานที่ทำเรื่องนี้ เพราะมีผลกระทบด้วยกัน เราจะได้เอาคนจากหลายภาคส่วน ที่มีคุณสมบัติเฉพาะมาเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้ทุกแง่มุม เพราะฉะนั้น การจัดทำแผนต่างๆต้องสอดคล้อง ตั้งแต่วิสัยทัศน์ของประเทศ นโยบายด้านความมั่นคง นโยบายของรัฐบาล 1 ปี 4 ปี ลงมาถึงแผนระดับ 2 ,3

นายกฯกล่าวว่า วันนี้ยังได้พูดถึงกลไกการขับเคลื่อนต่างๆ ซึ่งหลายอย่างเราต้องปรับทั้งหมดในเรื่องของความมั่นคง เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้จริงในการขับเคลื่อนต่างๆ ทั้งการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ รวมไปถึงความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การลักลอบสินค้าชายแดน ประมงทางทะเล

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน