"นิพนธ์" ตอบกระทู้ถามสด กรณีออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แจงตั้งแต่ ปี2528-62 แจกไปแล้ว 14.6 ล้านแปลง รวม71 ล้านไร่ สภาฯอนุมัติงบ63 แจกต่ออีก 7 หมื่นแปลง

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ที่รัฐสภา เกียกกาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในฐานะได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส. จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ ถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในจ.กระบี่ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดการบริหารที่ดินของกรมที่ดิน มี 2 กรณีคือ การจัดการที่ดินของรัฐซึ่งประกอบไปด้วย ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยกรมที่ดินได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้เพื่อลดการเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องประชาชน และ ที่ดินของรัฐประเภทอื่น เช่น ที่ดินของกรมป่าไม้ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายใหม่ที่ได้กำหนดไว้ตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) จากเดิมที่อาศัยกฎระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี แต่มีข้อทักท้วงจึงมีการออกพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและมีการแก้กฎหมายที่ดินเรื่อง การจัดการที่ดินของรัฐ ส่วนกรณีที่ดินของเอกชนที่มีหลักฐานการได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถออกกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนความคืบหน้าการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในขณะนี้ กรมที่ดินได้ออกเดินสำรวจในโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2528 – 2562 ทั้งหมด 8 โครงการ ได้ออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น 14,686,741 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 71 ล้านไร่ และในปีนี้ถ้าสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติงบประมาณ ก็จะสามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์เพิ่มอีกจำนวน 70,000 แปลง

โดยกรมที่ดินมีแผนการออกเอกสารสิทธิ์ด้วยวิธีการเดินสำรวจ ที่ดินที่จะเข้าสู่การเดินสำรวจนั้น จะต้องไปอยู่ในที่ดินของรัฐ ถ้าหากไม่เข้าเกณฑ์เป็นพื้นที่ของรัฐและทำประโยชน์มาก่อนสามารถนำเข้าสู่การขอเอกสารสิทธิ์ได้ ในส่วนจังหวัดกระบี่ เดือนมีนาคมนี้จะทยอยมอบโฉนดเอกสารสิทธิ์ที่ได้เดินสำรวจเรียบร้อยแล้วให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป