บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดรับสมัคร “ทุนการศึกษา IELTS Prize 2019/20” สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2563/2564 ที่ใช้คะแนนสอบ IELTS ในการสมัครเรียน ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 2,825,100 บาท

โดยแบ่งเป็นทุนฯระดับประเทศ จำนวน 3 ทุน มูลค่ากว่า 580,500 บาท และทุนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกจำนวน 3 ทุน มูลค่ากว่า 2,244,600 บาท ผู้สมัครจะต้องส่งผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ที่ทำการสอบกับบริติช เคานซิล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไปและได้รับผลคะแนนสอบระดับ 6 ขึ้นไปในแต่ละทักษะ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.ieltsasia.org/th/ieltsprize

กองทุนประกันวินาศภัย