วันที่ 19 ม.ค. 63 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้วในทุกๆพื้นที่ ได้สั่งการให้ ทุกหน่วยงานภายใต้การบูรณาการของ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบแก่ประชาชนจากสถานการณ์ผลกระทบภัยแล้ง. โดยทุกหน่วยงาน ได้ระดมสรรพกำลังให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ โดยกระจายความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆน้อย โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง และประชาชนในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากลำสะแทด เติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนได้รับประโยชน์ 320 คน จำนวน 117 หลังคาเรือน ​ขณะเดียวกัน กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องสูบน้ำกว่า 40 เครื่อง เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภคในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานใน 4 จังหวัด แบ่งเป็น อ.เมือง จ.เลย จำนวน 11 เครื่อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ จำนวน 10 เครื่อง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร จำนวน 7 เครื่อง และ จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย จำนวน 12 เครื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พลเอกประวิตร กล่าวว่า​ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน กระจายให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกันหลายจุด ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ รถบรรทุกน้ำขนาด 9,000 ลิตร รถราดน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร เข้าดำเนินการเติมน้ำให้กับถังพักน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายน้ำต่อไปยังพี่น้องประชาชน บ้านสวนขวัญ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง จำนวน 120 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 380 คน ในพื้นที่บ้านหลุมเงิน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึก 126 เมตร ปริมาณน้ำ 9 ลบ.ม./ชม. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ให้กับชาวบ้านโนนสมบูรณ์ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผู้รับประโยชน์ จำนวน 90 ครัวเรือน ประชาชน 350 คน รวมถึงดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงรายในเขตพื้นที่อำเภอเวียงชัย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกขยายตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำแม่ห่าง บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย และโครงการขุดลอกหนองวังธารทอง บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมได้พบปะและรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการด้วย caption"> พลเอกสุขาติ ผ่องพุฒิ คณะทำงานรองนายกฯ ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จง.ลพบุรี โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองช้างหล่ม หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี - ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม. - ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,600 เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,400 ลบ.ม.