เสริมศักยภาพท่องเที่ยวแบบ วัน เดย์ ทริป ให้นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจังหวัดสมุทรสาคร” สร้างสรรค์งานในโครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ให้นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน สำหรับโครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการนำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งดำเนินการวางและจัดทำผังโดยกองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยจังหวัดสมุทรสาคร โครงการนี้อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่องโยงการท่องเที่ยว (สถานีรถไฟบ้านแหลม-ท่าเรือท่าฉลอม) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลอม (ชุมชนสุขาภิบาลแห่งแรก) ของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่าฉลอมให้เกิดความสวยงาม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่คงความงดงามของภูมิสถาปัตย์ สะท้อนประเพณี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่าฉลอม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ซึ่งได้เห็นถึงศักยภาพของสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งกำลังคนและพลังความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยพัฒนา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ภายใต้โครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยรังสิต และผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน Street Art เล่าเรื่องราวของ วิถีชีวิตชุมชน และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บนกำแพง จำนวน 9 ภาพ ฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 50 ฝา และองค์ประกอบของถนนอื่นๆ ตลอดเส้นทางถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยว เก๋ไก๋ มหาชัยคลาสสิก ท่องเที่ยวชิคชิค ท่าฉลอมวินเทจ” ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ สำหรับผลงาน Streer Art แต่ละภาพที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยสถาบันการศึกษาล้วนมีความความโดดเด่นสามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องราวและบอกเล่าความเป็น “ท่าฉลอม” ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยระหว่างสถาบันการศึกษากับการทำงานจริงในพื้นที่ผ่านการนำเสนอผลงานการออกแบบกับชุมชน เป็นการถ่ายทอดเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนพื้นถิ่นผ่านงานสถาปัตยกรรมเหมือนเป็นห้องเรียนเสมือนจริงนอกสถานที่ อย่างไรก็ตามนอกจากความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาแล้ว โครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทศบาลนครสมุทรสาคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด YEC ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ามาช่วยสนับสนุนและแน่นอนว่าความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดสมุทรสาครในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ทั้งทางรถ เรือ ราง เป็นการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ชิม ช็อป และยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปอีกด้วย