เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านควนขี้แรด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านควนขี้แรด หมู่ 6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดยนายมนูญ แสงจันทร์ศิริ ประธานกลุ่ม และหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกลุ่มผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) มีผลผลิตประเภท พืชผัก เช่น ผักคะน้า สลัด กวางตุ้ง เห็ดหลินจือ เห็ดแครง ผลหม่อน เป็นต้น โดยผลหม่อนนำมาแปรรูปเป็นน้ำหม่อนและไวน์หม่อน เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่วนผักต่างๆ จำหน่ายทั้งในรูปแบบผักอินทรีย์ในแปลงที่ได้รับการรับรองแล้ว และเกษตรปลอดภัยในแปลงอื่นๆ ของสมาชิก ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง เช่น ผักคะน้า จำหน่ายขีดละ 15 บาท ตลาดรับซื้อที่สำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตลาด อ.ต.ก. และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ นอกจากนี้กลุ่มยังมีแผนที่จะขยายการจำหน่ายผลผลิตให้แก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ โดยจะเร่งพัฒนากลุ่มและขยายเครือข่ายทำการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ยังมีความต้องการสูง

ทั้งนี้ นางสาวเบญจพร กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่ม ที่ร่วมกันดำเนินงานจนประสบผลดี สามารถเป็นต้นแบบและนำไปต่อยอดในการส่งเสริมและขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อื่นๆ ได้ว่า ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านควนขี้แรด นอกจากการนำความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินมาใช้อย่างเต็มที่ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา โดยได้เน้นให้เจ้าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำตลาดและผู้ผลิตมาพบกัน ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการมีผู้นำที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในเรื่องการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงาน และการมีสมาชิกที่มีความตั้งใจและเอาจริงที่จะทำเกษตรอินทรีย์ มีความสามัคคีและเห็นแก่ส่วนรวม จึงส่งผลให้กลุ่มประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance