เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายถาวร โสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นาย นายทิวา ลิ้มทอง นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันท์ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี นักวิชาการกุ้งจากภาครัฐและเอกชน สมาคม-สมาพันธ์ผู้เลียงกุ้ง ผู้ประกอบการกุ้ง จากทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเคพีแกรนด์โฮเต็ล

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจัทบุรีได้กล่าวต้อนรับและอธิบายถึงความสำคัญของกุ้งจันทบุรี ที่เป็นสินค้าสำคัญของประเทศด้วยปริมาณ 17,000 ตัน ส่วนนายทิวา ลิ้มทอง นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีกล่าวว่าการจัดงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 นี้ เป็นงานสัมมนาวิชาการ เพื่อ"กลับสู่พื้นฐาน นำหลักการ สร้างอนาคต" โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการได้แก่ 1.เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนของปู้เลี้ยงกุ้ง 2.ยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงให้สอดคล้องกับ พรบ.ประมง ฉบับใหม่ 3.สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
และคาดหวังว่าจะเป็นปนะโยชน์แก่บุคลากรในแวดวงกุ้งทั้งหมด

นายอลงกรณ์ กล่าวถึงความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ฟาร์มกุ้ง และชี้ให้เห็นปัญหาการเพาะเลี้ยงกุ้ง ในเรื่องต้นทุน และโรคกุ้งเป็นปัญหาใหญ่รวมทั้งค่าเงินบาท ส่วนการตลาดนั้นถือว่ากลับมาและเริ่มเติบโต ในขณะที่ผลผลิตกุ้งจะเพิ่มจากปีที่แล้ว 2.9แสนตัน เป็น 3.5แสนตัน ในปีนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่วออกกุ้งทะเลเป็นอันดับ6ของโลกและมั่นใจว่ากุ้งไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งโดยจะใช้วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช่มากขึ้น

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมกุ้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และในปีนี้จะจัดตั้งศูนย์เทคโนลีเกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัด โดยเฉพาะจันทบุรี จะจัดตั้งสถาบันกุ้งเพื่อพัฒนายกระดับกุ้งเข้าสู่กุ้งพรีเมี่ยม