กรมเจ้าท่า ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จัดกิจกรรม “เรือลำเลียงรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยา กับเจ้าท่า” ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” เมื่อวันที่ 18 ม.ค.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เรือลำเลียงรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยา กับเจ้าท่า” ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” พร้อมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ถึงท่าเทียบเรือสาทร โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายปรีชา ประสพผล นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (กรุงเทพมหานคร) ชุมชนริมน้ำในเขตสัมพันธวงศ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และสื่อมวลชน พร้อมเรือจำนวน 43 ลำ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร นายอธิรัฐ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการรักษาแหล่งน้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility CSR) ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยเฉพาะปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศทางทะเล เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่า ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับปัญหาขยะรวมทั้งมลพิษต่างๆ ในแม่น้ำลำคลอง ด้านนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมลงเรือเก็บขยะในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ โดยประกอบด้วยเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 5 ลำ เรือจัดเก็บผักตบชวาของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า 2 ลำ เรือเก็บขยะจากสำนักสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 20 ลำ เรือลากจูง จากสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ 16 ลำ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้นำชุดนิทรรศการ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไขมันในน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยบ่อดักไขมัน และสนับสนุนรถเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งถือได้ว่าทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือ ร่วมใจกัน ดูแล รักษา สภาพแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ ช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "กรมเจ้าท่า จึงขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจกันหิ้วถุงผ้า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตั้งเป้าปี 2565 ต้องลดการใช้พลาสติก ถุงหิ้ว กล่องโฟม หลอดและแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว"อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าว