อธิบดีกรมน้ำบาดาลแจงชัดขุดบ่อบาดาลไม่แพงเกินจริง งบฯ 1,301 ล้านบาท 1,103 บ่อ ลึก 100 เมตรขึ้นไป บางบ่อลึกมากกว่า 350 เมตร พร้อมอุปกรณ์เสริมเพียบ

ตามที่มีปรากฏเป็นข่าวการขอใช้งบกลางปี 2563 บ่อบาดาลมีราคาแพงนั้น นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ในการอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,079 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค เป็นการจัดสรรให้กับหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1. การประปานครหลวง 2. การประปาส่วนภูมิภาค 3. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. กองทัพบก 6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรวมงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภคครั้งนี้ 3,079 ล้านบาท มีจำนวนโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 2,041 โครงการ

สำหรับการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ1. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 2. กองทัพบก3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีจำนวนบ่อรวมกันทั้งสิ้น 1,103 บ่อ งบประมาณที่ได้รับ 1,301 ล้านบาท โดยเป็นการขุดบ่อบาดาลที่มีความลึกมากกว่า 100 เมตร และในบางบ่อมีความลึกมากกว่า 350 เมตร แต่ละบ่อผลิตน้ำได้เดือนละ 53,760 ลูกบาศก์เมตร โดยมีขนาดบ่อบาดาล ตั้งแต่ขนาด 6 นิ้ว 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว

นายศักดา กล่าวด้วยว่า ในการดำเนินการเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีขั้นตอน ดำเนินงาน ดังนี้1. สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพและคุณภาพที่เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น 2. สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า10 จุด เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชน 3. เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลด้วยท่อ ขนาด 6 นิ้ว และความลึกตามข้อมูลที่มีการสำรวจ (ความลึก 100 เมตรขึ้นไป 4. งานติดตั้งท่อกรุ ท่อกรอง 5. งานพัฒนาบ่อโดยการใส่กรวดกรุ ผนึกผนังบ่อด้วยดินเหนียว ผนึกข้างบ่อด้วยซีเมนต์ พร้อมทั้งก่อสร้างฐานบ่อขนาด 2*2 เมตร 6. งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ 7. งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล และ8. ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 8.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำชนิดสองระบบ (AC/DC) 8.2 ระบบโซล่าเซลล์ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 3,200 วัตต์ 8.3 เครื่อง Generator 8.4 ระบบกรองสนิมเหล็ก 8.5 จุดจ่ายน้ำถาวร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance