สำนักงานชลประทานที่ 12 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน เพื่อเติมน้ำให้กับโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ขอรับการสนับสนุนเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน เพื่อเติมน้ำให้กับโรงพยาบาลหนองมะโมง ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โดยมีนายสุทธิชัย ดีอ่วม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 12 เข้าร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ณ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (เครื่องจักรกลงานดิน) ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 12

นายกฤษฎา กล่าวว่า ตามที่โครงการชลประทานชัยนาท ได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลหนองมะโมง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อเติมน้ำให้กับโรงพยาบาลหนองมะโมง ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำวันละ 30-50 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยขณะนี้ทางโรงพยาบาลหนองมะโมง ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง แหล่งน้ำบาดาลของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อเติมน้ำให้กับโรงพยาบาลหนองมะโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปริมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance