สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล ติดตามโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเล ของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอื่น กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าพบปะผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด และสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ณ ที่ตั้งของสำนักงานสหกรณ์ฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นางฉลวย การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ครั้งนี้ เพื่อติดตามโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน และร่วมกันหาแนวทางในการส่งชำระหนี้เงินทุนตามโครงการข้างต้น คืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (31 สิงหาคม 2563) รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้ทำนาเกลือทะเล เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องนี้ผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลในอนาคต อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้ทำนาเกลือทะเลในการส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด และยังคงรักษาภูมิปัญญาเกษตรกรผู้มีอาชีพการทำนาเกลือทะเล ให้ดำรงอาชีพนี้สืบต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

กองทุนประกันวินาศภัย