กรมการศาสนาสนับสนุนเยาวชนสวดโอ้เอ้วิหารรายเล็งขยายผลทุกระดับ
เมื่อวานนี้(15ม.ค.63) ที่วัดยานนาวา กรุงเทพฯ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวว่า ศน.ได้จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย โดยปีนี้มีคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย จำนวน 68 แห่ง รวมทั้งสิ้น 192 คน มีกิจกรรมที่สำคัญ 3 รายการ ได้แก่ การฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายถึงวันที่ 17 ม.ค. การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายระดับจังหวัดและระดับประเทศ และกิจกรรมนำนักสวดโอ้เอ้วิหารรายจากสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้รับรางวัลเข้าไปร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงๆละ 3 วันๆละ 12 โรงเรียน คือ เข้าพรรษา กลางพรรษา และออกพรรษา

อธิบดี ศน. กล่าวอีกว่า ความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารรายโดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ และตระหนักถึงคติธรรมมหาชาติคำหลวง อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนเรียนรู้หลักภาษาไทย ได้อ่านออกเสียงการผันวรรณยุกต์ และการสะกดคำตามแบบวิธีโบราณ ทั้งในกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ และกาพย์พระไชยสุริยาผ่านบทสวดที่มีทำนองสวดที่มีการเอื้อน และยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย ดังนั้นจึงจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปทุกปี และตั้งเป้าขยายการเรียนรู้การสวดโอ้เอ้วิหารรายสู่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับทั่วประเทศทั้งในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน