"ประภัตร" สั่งกรมการข้าว เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ แจกจ่ายสู่เกษตรกร ด้านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
นครราชสีมา เดินหน้าผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งฤดูนาปีและนาปรังกว่า 70 ล้านไร่ โดยมีปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ ประมาณ 1 ล้านตันเศษต่อปี สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2562/63 เพื่อใช้เพาะปลูก ปี 2563/64 กรมการข้าว จะมีปริมาณเมล็ดพันธุ์รวมทั้งสิ้น 110,000 ตัน

กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงนาของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย โดยมีกระบวนการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ ความชื้น ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ และข้าวแดง รวมทั้งองค์ประกอบด้านความงอกของเมล็ดพันธุ์ หลังกระบวนการปรับปรุงสภาพก่อนจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

ด้านนายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มีเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ สำหรับส่งให้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทางศูนย์มีการผลิตอยู่แล้วเป็นข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ซึ่งเรามีเป้าหมายผลิตอยู่ประมาณ 2,500 ตัน และอีกส่วนหนึ่งเป็นการดำเนินการจัดซื้อจากแปลงเกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน การควบคุมคุณภาพการผลิต ก็มีการควบคุมคุณภาพที่เป็นไปตามระบบของกรมการข้าว เกษตรกรที่มาจากศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์เข้าไปดำเนินการตรวจแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจตามมาตรฐานของกรมการข้าวทุกขั้นตอน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา หลังจากนั้นเกษตรกรก็จะใส่กระสอบเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ไปสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

นายกฤษฎิน คำตัน

ทั้งนี้ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาได้รับซื้อจากเกษตรกร 2 แบบ แบบแรก คือ ซื้อเป็นเมล็ดดิบที่เกษตรกรยังไม่ได้ปรับปรุงสภาพ ตากแห้งแล้วเก็บใส่กระสอบไว้ให้ทางศูนย์ไปดำเนินการนำมาสุ่มตัวอย่างว่าได้มาตรฐานตามที่กรมการข้าวกำหนดหรือไม่ เช่น ในเรื่องของพันธุ์ปนข้าวแดง สิ่งเจือปน ความชื้น ถ้าได้มาตรฐานตามที่กำหนดศูนย์ก็จะรวบรวมและซื้อรวบรวมมาไว้ที่ศูนย์ เพื่อดำเนินการคัดปรับปรุงสภาพ และบรรจุถุงเตรียมพร้อมที่จะส่งโครงการ และอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความเข้มแข็งก็จะให้เกษตรกรรวบรวมในส่วนที่สามารถรวบรวมได้แล้วก็คัดปรับปรุงสภาพที่ศูนย์ข้าวชุมชนเลย แต่ว่าทางศูนย์จะไปดำเนินการสุ่มตรวจสอบทุกๆ ตัวอย่าง ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการนำมาตรวจสอบที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวที่ผลิตโดยตรง เนื่องจากว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน ด้านวัสดุการผลิต แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือ การจัดสรรเวลาในการปรับปรุงสภาพจากที่เราเคยปรับปรุงสภาพปีละประมาณ 3,000 ตัน ต้องมาปรับปรุงปีละ 3,000-5,000 ตัน ก็ต้องมีการจัดการวางแผนเพื่อตอบสนองกับโครงการ ให้โครงการประสบความสำเร็จและดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด"ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน