ลุยโมเดลการแพทย์/หลักสูตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการกัญชาทางการแพทย์ของ ก.สาธารณสุข เพื่อพัฒนากำลังคนด้านแพทย์แผนไทย ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบสะสมหน่วยกิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยจัดอบรมให้ความรู้แนวทางพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยฯตามโจทย์ก.สาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยรักษาโรคและใช้ยาด้วยตนเองแบบผิดวิธี

นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรมต.สาธารณสุขกล่าวว่า ปัญหาที่ผู้ป่วยหลายรายเสาะแสวงหาน้ำมันกัญชามารักษาตนเอง ซึ่งไม่ถูกต้องและอาจมีอันตรายแก่ชีวิต จึงเห็นว่าวิธีที่จะสนับสนุนทำให้นโยบายสอดคล้องกับวิถีชุมชนคือทำให้หน่วยงานรัฐหรือกลุ่มรพ.สต. นำกฎหมายเดิมมาสนับสนุนระดับรพ.สต. ซึ่งจะเกิดความใกล้ชิดชุมชน

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือต้องให้กลุ่มรพ.สต. ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญคือ 1.ความรู้ทางวิชาการและการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยทำความร่วมมือทางวิชาการ 2.แหล่งทุนลงทุนผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยประสานความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ซึ่งต้องทำข้อกำหนดธรรมนูญตำบลให้เกิดข้อบังคับที่มีร่วมกันกับชุมชน ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ต่อการรักษา โดยมีแพทย์แผนไทยจ่ายยาให้ได้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สนับสนุนด้านการวิจัยและวิชาการเพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตการแพทย์แผนไทยในกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นแรก ซึ่งมีรพ.สต.นายอ จ.สกลนคร รพ.สต.คลองม่วง จ.อุดรธานี รพ.สต.เชียงพิน จนครราชสีมา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน