อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร HACCP เน้นควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HACCP ชั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 3 โดยมีนายสัตวแพทย์จาตุรนท์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ภาคเอกชน และเจ้าหน้ที่ภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในการผลิตอาหารสัตว์ ไปใช้ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขีดความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารรวมถึงอาหารสัตว์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคภายในประทศ ตลอดจนประเทศคู่ค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ ให้ได้รับอาหารสัตว์ที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ของไทย สามารถส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance