อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ปศุสัตว์เขต 8 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องเกษตรกร และผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมกิจกรรม ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์อำนวยการและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12–16 มกราคม 2563 ในเขตพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอพระพรหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอทุ่งสง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอนบพิตำ และอำเภอพรหมคีรี เพื่อการบริการประชาชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะได้รับการบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะได้มาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าววว่า การปฏิบัติงาน มีการบริการประกอบด้วย การรักษาสัตว์ การตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิให้กับโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และช้าง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว การผสมเทียม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในหลักสูตรที่ตรงความต้องการในพื้นที่ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพแพะ ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟิกาในสุกร (ASF) การทำอาหารหมัก TMR การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการให้คำปรึกษาแนะนำ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance