เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 โดยมีนายเชษฎา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าของกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 3 ฉบับ ที่ได้กำหนดให้ท้องถิ่นเข้ามามีภารกิจด้านการจราจรและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นั้น จึงได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมถึงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหนังสือซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมด 7,852 แห่ง ทั้ง 5 ระดับ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในส่วนเรื่องงบประมาณท้องถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณผ่านข้อบัญญัติของท้องถิ่นได้สามารถสนับสนุนในส่วนของบุคลากรได้ด้วย ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ชี้แจงหากมีความจำเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยเลขาฯ สามารถชี้แจงของบประมาณเพิ่มเติมได้เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางท้องถนนไม่เฉพาะเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่จะดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี
.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน