วันที่12 มกราคม 2563 พลเอกสุชาติ ผ่องพุฒิ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเตรียมเปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำปิง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำเข้าร่วมและรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ พร้อมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของหน่วยงานต่าง่ ๆ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน เป็นต้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้ง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน พลเอกประวิตร มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ได้สั่งการให้คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ประชาชนเร่งด่วน โดยในส่วนที่ตนเองเป็นหัวหน้าคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ วันที่ 8 -10 ม.ค. 2563 โดยลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ในท้องที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และ จังหวัดอ่างทอง ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอของบประมาณ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลและความเห็นที่หลากหลายเและลงพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด และได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำใช้ตลอดแล้งนี้หลายโครงการ โดยมีโครงการที่สำคัญๆได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 2.โครงการขุดลอกหนองน้ำค้างแปลง 2 สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี 3.ลงพื้นที่ที่อำเภอหนองมะโมง จำนวน 4 จุด คือ บริเวณน้ำประปาหมู่บ้าน สระน้ำ 400 ไร่ และ พื้นที่ทดลองเจาะเพิ่ม เพื่อให้มีน้ำเพิ่ม จำนวน 2 จุด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดแล้ง 4.ลงพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ เพื่อดูโครงการซ่อมฝายและขุดลอกเส้นทาง ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่มาร่วมลงพื้นที่ และเสนอโครงการขนาดใหญ่ที่ทางกรม จะมาทำการขุดบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด เพื่อผันน้ำไปยัง กทม. ทั้งนี้ คณะทำงานได้เสนอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจศักยภาพในการขุดบ่อบาดาล เพิ่มในพื้นที่หนองมะโมง จำนวน 2 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจะเริ่มสำรวจและดำเนินการในวันที่ 9 มค. เป็นต้นไป พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ กล่าวในตอนท้ายว่า พลเอก ประวิตร มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยแล้ง ได้เร่งรัดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนให้ทำงานอย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคตลอดแล้ง