เปิดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) พร้อมแนะนำคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพในสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)  มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน (สคช.)ประธานเปิดงานเปิดเผยสถานการณ์และความสำคัญของอุตสาหกรรมจัดประชุมและนิทรรศการหรืออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยว่า ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดภูมิภาคด้านการเชื่อมต่อและการเข้าถึงตลาดอาเซียน และกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและวางแผนเชิงรุกให้กับไมซ์ไทย

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงขาดแบบทดสอบสมรรถนะของบุคคลในวิชาชีพดังกล่าว ดังนั้นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

ด้าน ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าว ว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ทำเพื่อ พัฒนาและจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน โดยโครงการมีระยะวลาในการดำเนินงาน มาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.62และจะสิ้นสุดวันที่ 9 ก.ย.2563

ทั้งนี้ในการดำเนินงานโครงการเราได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ให้เป็นไปตามบริบทที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดยมาจากหน่วยงาน อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

กองทุนประกันวินาศภัย