กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พลเรือตรี วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมฯ

ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้คืนสภาพกลับมาดังเดิม และเกิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการร่วมกันในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเพื่อเป็นการกระตุ้น ปลูกจิตสำนึกในการสร้างสมดุลธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบนิเวศใต้ทะเลไทยอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๓๔ ตัว ณ บริเวณชายหาด กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กองทุนประกันวินาศภัย