ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้การจัดหาโลหิตต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตที่สมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน สำหรับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องจัดหาให้ได้จำนวน 700,000 ยูนิต และส่วนภูมิภาค ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ จัดหา 1,350,000 ยูนิต

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการดำเนินงานจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยและรองรับผู้บริจาคโลหิตที่สะดวกมาบริจาคโลหิตนอกเวลาทำงานช่วงเย็นถึงค่ำในวันเวลาราชการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ จึงได้ขยายวัน เวลาทำการ ใหม่ ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.30 - 19.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 15.30 น.