พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2562 ซึ่งทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 1,555 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 848 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่จัน ณ อาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะหนองมโนราห์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 978 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่จัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ในการนี้ องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนโดยมี พระครูสุวรรณวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าล้านทอง พระครูวิจารณ์ธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง พระสว่าง ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า และพระกิตติศักดิ์ กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา ณ พระอุโบสถวัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน พร้อมกันนี้ ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในอำเภอเชียงแสน จำนวน 3 ราย และราษฎรในอำเภอแม่จัน จำนวน 3 ราย ซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียง ทุพลภาพ และผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น

กองทุนประกันวินาศภัย