ในปี 2563 โหรภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหรนานาชาติ ได้เผย “ดวง 12 ราศี” กับสยามรัฐว่า โดยหลักการและกระบวนการทางโหราศาสตร์จะให้ความสำคัญกับดาวตรีเทพ คือ ดาวพฤหัสบดี(5) เสาร์(7) และราหู(8) มากที่สุด คำพยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีต่างๆ ในปี พ.ศ. 2563 นี้ จึงขอใช้ดาวตรีเทพทั้งสามดวงดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือหลักในการพยากรณ์ ดังนี้ ชาวราศีตุลย์ (LIBRA) (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน) - ราศีตุลย์ (LIBRA) เป็นราศีที่ 7 แห่งจักรราศี เป็นจรราศี ธาตุลม เป็นราศีแห่งความเที่ยงธรรม ทางกฎหมาย ทางการเงิน มีความสุภาพอ่อนโยน มีจินตนาการสูง รักสวยรักงาม มีความรักแรงกล้า มีความงาม มีเสน่ห์ ความเฉลียวฉลาด ชอบศิลปะและดนตรี มีความมุมานะและสุขุมรอบคอบดี เป็นผู้ทำอะไรเพื่อสังคมส่วนรวม กว้างขวางในสังคมเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ความนึกคิดมักจะผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ชอบความหรูหรา เป็นผู้สมัครใจที่จะแบกรับความทุกข์ของผู้อื่นไว้ด้วยตนเอง คนราศีนี้มักจะมีเพื่อนฝูง มิตรสหาย การสมาคม หุ้นส่วน คู่สมรสและเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุน 1. อิทธิพลของดาวพฤหัสบดี(5) ) ในปี 2563 1.1 ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรในราศีธนู (ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 20.55 น.ช่วงหนึ่ง และช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.54 น. ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02.50 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวพฤหัสบดี (5)จรเป็นเกษตรในราศีธนูภพสหัชชะ ส่งผลดีเรื่องการสมาคม การคบเพื่อน พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด ทำให้การเจรจาติดต่อ สื่อสาร มีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิต โชคดีประสบความสำเร็จ มีโชคลาภด้านการเดินทาง การติดต่อ การสื่อสาร การเรียน มีคนเคารพนับถือยำเกรง จะได้คบหาสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ คนดี มีความรู้ความสามาถ นักปราชญ์ ราชบัณฑิต ปุโรหิตโหราจารย์ นักบวช ครูอาจารย์ การคบหาสมาคมจะโดดเด่น มีสติปัญญาแจ่มใสดีขึ้น ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้ยศศักดิ์หลักฐาน มีตำแหน่ง หน้าที่การงานที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การเจรจาติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะมีการเดินทาง ทัศนะศึกษา การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะได้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จะแวดล้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้ ส่วนการที่ดาวพฤหัสบดี(5)มาจากภพอริด้วย จึงควรระวังดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใหญ่ ให้ดี อาจเจ็บไข้ได้ป่วย มีปัญหาอุปสรรคแต่สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ ระวังเรื่องความคิดเห็นที่มักจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่เนืองๆ 1.2 ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรในราศีมังกร(ช่วงระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 20.55 น. ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.54 น. ช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่ง คือ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02.50 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวพฤหัสบดี(5) จรในภพพันธุได้มาตรฐานนิจจ์เป็น “ปทุมเกณฑ์” จะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ จะได้บุตรบริวาร การสืบสายโลหิต สามารถสร้างหลักฐานหลักทรัพย์ได้มั่นคง จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิตและครอบครัว มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชีวิตครอบครัวเจริญรุ่งเรืองดี สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ มีหลักฐานมั่นคง ครอบครัวเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความโดดเด่น อยู่เย็นเป็นสุข จะมีโชคลาภความสำเร็จ ได้เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง จะได้ผลประโยชน์ตอบแทน จะได้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย สำนักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะ หรือจะ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จะมีการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจายเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมและผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเนื้อสร้างตัว จะมีโอกาสได้เดินทาง ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา จะมีเสน่ห์เป็นที่ยอมรับนับถือ เป็นที่รักที่ชอบใจของคนทั่วไป 2. อิทธิพลของดาวเสาร์(7) ในปี 2563 2.1 ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์(7)โคจรในราศีธนู (ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.41 น. ช่วงหนึ่ง และช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.07 น. ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.42 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวเสาร์ (7)โคจรในราศีธนูภายใต้ภพสหัชชะของชาวราศีตุลย์ สหัชชะ แปลว่า มาด้วยกัน เกิดร่วมกัน หมายถึง พี่น้องที่เกิดท้องเดียวกัน คนใกล้ชิด เพื่อนฝูง การคบหาสมาคม การเดินทางใกล้ๆ การติดต่อสื่อสาร การเขียนจดหมาย เป็นต้น ดาวเสาร์ (7) โคจรภายใต้ภพที่ 3(สหัชชะ) ดาวเสาร์(7) เป็นเจ้าเรือนพันธุและปุตตะจรมาอยู่ภพสหัชชะท่านว่า “.....เสาร์(7)....เป็นสามท่านทายหมายจะเพริดพรายด้วยเงินทอง.........” ดาวเสาร์(7) ในภพที่ 3 เรือนแห่งการคบหาสมาคมจะให้คุณอยู่บ้าง จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ คนสูงอายุ คนเก่าคนแก่ ตลอดจนเด็กๆ คนอ่อนวัยกว่า เด็กหน้าแก่กว่าวัย ทำให้โชคดีประสบความสำเร็จตามความหมายของดวงดาวและเรือนชะตา คือ จะประสบความสำเร็จด้านการสมาคม จะได้รับความนิยมชมชอบจากสังคม เกี่ยวกับการการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเจรจาทางธุรกิจ การคบหาสมาคม การเป็นตัวแทนนายหน้า การเป็นนักประพันธ์ การเขียนหนังสือ แต่เนื่องจากดาวเสาร์(7) เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ที่โคจรช้า จึงต้องใช้เวลาในการต่อสู้ดิ้นรนที่ยาวนาน ดังนั้น กว่าจะสำเร็จได้หลักฐานมาแต่ละครั้ง แต่ละอย่างอย่างต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ จะทำการใดจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป สร้างความเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลใจไม่น้อย ควรระวังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนใกล้ชิด การหักหาญน้ำใจ สังคมจะนำพาความพึงพอใจมาให้ แต่ระวังจะแฝงความทุกข์ใจมาให้ในภายหลัง จึงควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของพี่น้อง คนใกล้ชิด เพื่อนฝูง และดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดี ดาวเสาร์(7) เป็นดาวโทษทุกข์ ความพลัดพราก ความวิตกกังวล ดาวเสาร์(7) เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปุตตะ เมื่อโคจรมาอยู่ในภพสหัชชะ จะส่งผลดีด้านการสมาคม วงศาคณาญาติบุตรบริวาร จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ คนสูงวัย คนต่างวัยกว่า ควรรอบคอบในการเดินทาง การสมาคมมีความเป็นกันเอง สนิทสนมแนบแน่น แต่เนื่องจากดาวเสาร์(7) เป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์ จึงควรระมัดระวังเรื่องปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการคบเพื่อน พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะสร้างปัญหาอุปสรรคให้เดือดร้อนวิตกกังวล จึงควรดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดให้ดี เพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้ 2.2 ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์(7)โคจรในราศีมกร (ช่วงระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.41 น. ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.07 น.ช่วงหนึ่ง และช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.42 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวเสาร์ (7)จะโคจรเป็นเกษตรในราศีมังกรภพพันธุของชาวราศีตุลย์ พันธุ แปลว่า สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันมากับเจ้าชะตาเวลาเกิดได้แก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดิน พ่อแม่พี่น้อง วงศ์ตระกูล ยวดยานพาหนะ การศึกษา ความสุขโดยทั่วไป เป็นต้น ดาวเสาร์ (7) เจ้าเรือนพันธุจรมาเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักฐานมั่นคง จะมีการริเริ่มสิ่งอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับการสร้างหลักปักฐาน บ้านเรือน ที่ดิน สำนักงานและยวดยานพาหนะ จำเป็นต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้ง มีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไข เกี่ยวกับเรื่องการดูแลเอาใจใส่ครอบครัว บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดิน ยวดยานพาหนะ มีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างหลักฐาน เพื่อความมั่นคงของชีวิต แต่กว่าจะได้หลักฐานมาแต่ละอย่างต้องใช้เวลานาน เหนื่อยยากแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวลใจ ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดิน ยวดยานพาหนะ มีความคิดที่แปลกแหวกแนวไม่ซ้ำแบบใคร คู่ครองคนรักวางตัวเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ ระวังพ่อแม่ ญาติพี่น้อง จะเจ็บป่วย สูญเสีย จึงควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ คนในครอบครัวภายในบ้านและดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดีด้วย 3. อิทธิพลของราหู(8) ในปี 2563 3.1 ช่วงเวลาที่ราหู(8) โคจรในราศีมิถุน (ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 02.51 น. ช่วงหนึ่ง) ราหู(8) เจ้าเรือนปุตตะโคจรอยู่ในภพศุภะ บุตรบริวารจะประสบความสำเร็จ มีตำแหน่งหน้าที่การงาน จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียง มีรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน มีการเดินทางไกล จึงเหมาะแก่การลงทุนทำงาน การติดต่อค้าขายกับคนต่างถิ่น ต่างแดน ต่างประเทศ จะส่งผลดี จะมีการร่วมลงทุนกับครอบครัวญาติพี่น้องบุตรบริวาร จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป บุตรบริวารคนในครอบครัวจะประสบความสำเร็จ มีเกณฑ์เดินทางไกล ชาวราศีตุลย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิถีการดำเนินชีวิต วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ภายในบ้าน ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ภายในบ้านให้ดีขึ้น ปกครอง ดูแลคนในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะมีการเดินทางไกลหรือคนทางไกลจะเดินทางมาหาก็ได้ มีการพบปะติดต่อหรือคบหาสมาคมกับคน ต่างถิ่น ต่างแดน ต่างชาติ ต่างภาษา มีข้อควรระวังคือ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน คนในครอบครัวจะเจ็บไข้ได้ป่วย จึงควรดูแลรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ให้ดี การสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างหลักฐานประสบความสำเร็จสมความปรารถนา 3.2 ช่วงเวลาที่ราหู(8) โคจรในราศีพฤษภ (ช่วงระหว่าง วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 02.51 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ราหู(8) เจ้าเรือนปุตตะโคจรในภพมรณะ ควรดูแลบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาให้ดี เพราะอาจจะเจ็บป่วย พลัดพราก มีการเดินทางไกล หรือจะนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้ จึงจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้กับบุตรบริวาร จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัย บุตรบริวารจะมีการเดินทางห่างไกลกัน จะมีการพลัดพรากจากกัน เกิดการเจ็บป่วยสูญเสีย ระวังการเดินทางจะมีปัญหาหรือเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ควรเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพอนามัย ความประพฤติของบุตรบริวารให้ดีเป็นพิเศษ เพราะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลกัน ราหู(8)จรอยู่ภพมรณะ จะมีดีอยู่บ้างคือ จะได้ของเก่า มรดก พินัยกรรม การประกันชีวิต การประกันภัย จากการสูญเสีย การทำธุรกิจกับต่างประเทศหรือผู้ที่เดินทางไปมาต่างถิ่นต่างแดน ระหว่างประเทศ จะส่งผลดีเกินความคาดหมาย ชาวราศีพิจิก (SCORPIO) (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม) - ราศีพิจิก (SCORPIO) เป็นราศีที่ 8 แห่งจักรราศี เป็นสถิรราศี ธาตุน้ำ ทำให้มีความสนใจเรื่อง ครอบครัวและเบญจกามารมณ์ ความเร้นลับ ความกร้าวแกร่ง ความดึงดูดร้าวใจ ตั้งตนเป็นหัวหน้าคน ชอบให้ผู้คนยกย่องว่าตนเก่งเป็นหัวหน้าคนได้ ชอบสร้างกฎเกณฑ์ระเบียบด้วยตนเอง ทำอะไรมักทำด้วยจิตใจที่ร้อนรน มีทิฐิมานะแรงกล้า กล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆ โกรธง่ายหายเร็ว ใจน้อย แสนงอน เก็บรักษาความลับเก่ง ใจคอเข้มแข็ง เป็นนักต่อสู้ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค อารมณ์รุนแรงฉุนเฉียว มีไหวพริบดี ชอบศึกษาศาสตร์ลี้ลับ มีอำนาจจิตและความคิดที่รุนแรง คารมคมคาย อดทน อดกลั้นเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดี 1. อิทธิพลของดาวพฤหัสบดี(5) ) ในปี 2563 1.1 ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรในราศีธนู (ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 20.55 น.ช่วงหนึ่ง และช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.54 น. ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02.50 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรเรือนกดุมภะเป็นเกษตร มีรายได้และผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำ สามารถจะสร้างหลักฐานได้ มั่นคง ผู้หลักผู้ใหญ่และบุตรบริวารจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ ทางการเงินและการงาน ทำให้ประสบความโชคดี มีรายได้ ผลประโยชน์ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้น ควรใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมนำหน้าเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง สร้างหลักฐาน จะได้ทรัพย์สินเงินทองเพราะไหวพริบปฏิภาณ ความรู้ความสามารถ สามารถแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ได้สำเร็จ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน ทำให้การงานพัฒนาดีขึ้น ทีมงานมีความสมัครสมานสามัคคี จะได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือน มีรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมากขึ้นเป็นที่พึงพอใจ การงานมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง การต่อสู้แข่งขันจะประสบความสำเร็จสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ได้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดิน สำนักงานและยวดยานพาหนะ การลงทุนร่วมหุ้นประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงอกงามดี จะได้หลักฐาน หลักทรัพย์ ผลประโยชน์ตอบแทนงดงาม เป็นที่พึงพอใจ จะมีชื่อเสียงเกียรติยศ 1.2 ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรในราศีมังกร(ช่วงระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 20.55 น. ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.54 น. ช่วงหนึ่ง และอีกช่วงหนึ่ง คือ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02.50 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวพฤหัสบดี (5)จรเป็นนิจจ์ในภพสหัชชะ จะส่งผลดีทำให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเจรจาติดต่อสื่อสาร การคบหาสมาคม จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิต จะโชคดีประสบความสำเร็จ มีโชคลาภเกี่ยวกับการเดินทาง การติดต่อการสื่อสาร การศึกษาเล่าเรียน มีคนเคารพยำเกรง จะได้คบหาสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ คนดี มีความรู้ นักปราชญ์ ราชบัณฑิต ปุโรหิตโหราจารย์ นักบวช ครูอาจารย์ การติดต่อคบหาสมาคมจะโดดเด่น มีสติปัญญาแจ่มใสดีขึ้น ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้ยศศักดิ์หลักฐาน ประสบความสำเร็จ มีตำแหน่ง หน้าที่การงานที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การเจรจาติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะมีการเดินทาง มีการทัศนะศึกษา การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะได้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จะแวดล้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้ ควรระวังดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใหญ่ ให้ดี จะโชคดีเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ ส่วนการที่ดาวพฤหัสบดี(5)ได้มาตรฐานนิจจ์ความดีที่จะเกิดขึ้นน่าจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะดีขึ้นในที่สุด 2. อิทธิพลของดาวเสาร์(7) ในปี 2563 2.1 ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์(7)โคจรในราศีธนู(ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.41 น. ช่วงหนึ่ง และช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.07 น. ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.42 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวเสาร์ (7)เจ้าเรือนสหัชชะและพันธุจะโคจรในภพกดุมภะ กดุมภะ แปลว่า สมบัติ หมายถึง ทรัพย์สินเงินทองและหน้าตา สหัชชะ แปลว่า เกิดร่วมกัน หมายถึง พี่น้องที่เกิดท้องเดียวกัน คนใกล้ชิด เพื่อนฝูง การคบหาสมาคม การเดินทางใกล้ๆ การติดต่อสื่อสาร การเขียนจดหมาย เป็นต้น พันธุ แปลว่า สิ่งที่ติดเนื่องกัน หมายถึง สิ่งที่ติดเนื่องกันมากับเจ้าชะตาเวลาเกิดได้แก่บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่ดิน พ่อแม่ ญาติพี่น้อง วงศ์ตระกูล ยวดยานพาหนะ การศึกษา ความสุขโดยทั่วไป เมื่อดาวเสาร์(7)เจ้าเรือนที่ 3(สหัชชะ)และที่ 4(พันธุ)โคจรมาอยู่ภพที่ 2(กดุมภะ) เจ้าชะตายังจะต้องเหนื่อยยาก คิดมากทุกข์วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การทำมาหากินเพื่อสร้างหลักฐาน มีภาระต้องจัดการ เรื่องหลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน ยวดยานพาหนะ ญาติพี่น้องในครอบครัว จะใช้จ่ายเงินทองไปกับเรื่องการคบหาสมาคม พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด มีภาระรับผิดชอบ เรื่องทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสินเชื่อในการกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อหาอสังหาริมทรัพย์ บ้านเรือนที่ดินและยวดยานพาหนะ จะเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วจึงจะได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาในที่สุด ดังนั้น เพื่อมิให้เหน็ดเหนื่อยมากนัก จึงควรประมาณกำลังและสถานการณ์ทางการเงินและความสามารถให้ดี จะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต ดาวเสาร์(7) เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่และโคจรช้า จึงใช้เวลาในการต่อสู้ดิ้นรนนานกว่าจะประสบความสำเร็จได้หลักฐานมาแต่ละอย่าง ดังนั้น จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องใช้เวลารอคอย ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลใจมิใช่น้อย ท่านอาจจะกลายเป็นลูกหนี้ระยะยาวในการผ่อนชำระสินเชื่อ อีกประการหนึ่ง ควรระวังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับญาติพี่น้อง จึงควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่และดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดี ในตำราเรียกเสาร์(7) ในภพที่ 2 ว่าเป็น ทุระ ทุรา แปลว่า ทุกข์ๆ ยากๆ ตำราว่า “.......เสาราหนึ่งสองไซร้ ทรามยิ่ง แท้เอย.........” จึงทำให้เกิดอาการทุกข์ๆ ยากๆ เรื่องทรัพย์สินเงินทอง การทำมาหาได้ เกี่ยวกับเรื่องพันธุ คือเรื่องหลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน ยวดยานพาหนะ ญาติพี่น้องในครอบครัว เป็นต้น 2.2 ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์(7)โคจรในราศีมกร(ช่วงระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.41 น. ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.07 น.ช่วงหนึ่งและช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.42 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวเสาร์ (7)โคจรในราศีมังกรเป็นเกษตรภายใต้ภพสหัชชะของชาวราศีพิจิก สหัชชะ แปลว่า มาด้วยกัน เกิดร่วมกัน หมายถึง พี่น้องที่เกิดท้องเดียวกัน คนใกล้ชิด เพื่อนฝูง การคบหาสมาคม การเดินทางใกล้ๆ การติดต่อสื่อสาร การเขียนจดหมาย เป็นต้น ดาวเสาร์ (7) โคจรภายใต้ภพที่ 3 (สหัชชะ) ดาวเสาร์(7) เป็นเจ้าเรือนสหัชชะและพันธุ ดาวเสาร์ (7) โคจรอยู่ในภพสหัชชะท่านว่า “.....เสาร์(7)....เป็นสามท่านทายหมายจะเพริดพรายด้วยเงินทอง.........” ดาวเสาร์(7) ในภพที่ 3 เรือนแห่งการสมาคมจะให้คุณ ทำให้โชคดีประสบความสำเร็จตามความหมายของดวงดาวและเรือนชะตา คือ จะประสบความสำเร็จด้านการคบหาสมาคม จะได้คบหาสมาคมกับผู้อาวุโสกว่า คนเก่าคนแก่ จะได้พบกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดที่จากไปนานๆ พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดประสบความสำเร็จสามารถสร้างหลักฐานได้ จะได้รับความนิยมชมชอบจากสังคม เกี่ยวกับการการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเจรจาทางธุรกิจ การคบหาสมาคม การเป็นตัวแทนนายหน้า การเป็นนักประพันธ์ การเขียนหนังสือ จะประสบความสำเร็จ ดาวเสาร์(7) เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่และโคจรช้า จึงใช้เวลาในการต่อสู้ดิ้นรนที่ยาวนาน ดังนั้น กว่าจะสำเร็จได้หลักฐานมาแต่ละครั้ง แต่ละอย่างต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ จะทำการใดจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป สร้างความเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลใจไม่น้อย ควรระวังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนใกล้ชิด การหักหาญน้ำใจ การสมาคมจะนำพาความพึงพอใจมาให้ แต่ระวังจะแฝงความทุกข์ใจมาให้ในภายหลัง จึงควรระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของพี่น้อง คนใกล้ชิด เพื่อนฝูง และดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดี ดาวเสาร์(7) เป็นดาวโทษทุกข์ ความพลัดพราก ความวิตกกังวล ดาวเสาร์(7) เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและพันธุ เมื่อโคจรมาอยู่ในภพสหัชชะ จะส่งผลดีด้านการสมาคม วงศาคณาญาติบุตรบริวาร จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ คนสูงวัย คนต่างวัยกว่า ควรรอบคอบในการเดินทาง การสมาคมมีความเป็นกันเอง สนิทสนมแนบแน่น แต่ดาวเสาร์(7) เป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์ จึงควรระมัดระวังเรื่องปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการคบเพื่อน พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดไว้ด้วย เพราะอาจจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้เดือดร้อนวิตกกังวล จึงควรดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดให้ดี เพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้ การที่ดาวเสาร์(7)เป็นเกษตรให้คุณแสดงว่า การคบหาสมาคมส่งผลดี ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคง จะประสบความสำเร็จด้านทรัพย์สินเงินทองในที่สุด 3. อิทธิพลของราหู(8) ในปี 2563 3.1 ช่วงเวลาที่ราหู(8) โคจรในราศีมิถุน (ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 02.51 น. ช่วงหนึ่ง) ราหู(8) เจ้าเรือนพันธุจรในภพมรณะ ผู้ใหญ่จะเจ็บป่วย พลัดพราก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเกี่ยวกับครอบครัว บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดิน ยวดยานพาหนะ ผู้หลักผู้ใหญ่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง จะมีการเดินทางห่างไกล พลัดพรากจากกันไปไกล หรือเจ็บป่วยสูญเสีย ระวังการเดินทางจะมีปัญหา จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในครอบครัว บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และสุขภาพอนามัยของญาติพี่น้อง จึงควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ เพราะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยหรือสูญเสียญาติพี่น้อง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเงินทอง จะมีปลวกมอดหรือสิ่งอบายมุขเข้าบ้าน ราหู(8)จรอยู่ภพมรณะ จะมีดีอยู่บ้างคือ จะได้ของเก่า มรดก พินัยกรรมจากการสูญเสีย การทำธุรกิจกับคนต่างประเทศ คนแดนไกล หรือผู้ที่เดินทางไปมาต่างถิ่นต่างแดน ระหว่างประเทศ จะส่งผลดีเกินความคาดหมาย 3.2 ช่วงเวลาที่ราหู(8) โคจรในราศีพฤษภ(ช่วงระหว่าง วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 02.51 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ราหู(8) เจ้าเรือนพันธุโคจรเข้าภพปัตนิ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะเข้ามามีบทบาท เป็นเจ้ากี้เจ้าการเกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม ผู้ใหญ่จะเข้ามาจัดการเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม การสมรสเป็นต้น ดังนั้น การคบหาสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงควรระมัดระวังให้มากเพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จะเกิดปัญหาเรื่องคู่ครอง การลงทุนทางธุรกิจ หุ้นส่วน เพศตรงข้าม คนไม่มีคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม จะได้คู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม คนมีคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามอยู่แล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่อนาคต จึงควรเอาใจใส่ดูแลเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามให้ดี ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ ความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัย ตำราว่าราหู(8)เล็งราศีเกิดเป็นพินทุบาทว์จรทำให้ดวงช้ำ ดวงร้าว ดวงแตกชั่วคราว จึงควรระวังปัญหาที่จะเกิดกับคู่สมรส คู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้ามให้ดี ระวังจะมีการแตกแยก คดีความ มีคู่แข่ง ทำให้เจ้าชะตาเร่าร้อน มีปัญหา จะใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเสียเงินไปกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม การลงทุนทางธุรกิจ จึงควรใช้ความคิดไตร่ตรองให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วน อย่าเอาแต่ใจตนเอง จะทำอะไรควรรอบคอบมีสติสัมปชัญญะ จะเสียเงินทองไปกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม ญาติผู้ใหญ่จะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษากัน จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่เข้าใจกัน จึงควรดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักให้ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ชาวราศีธนู (SAGITTARIUS) (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม) - ราศีธนู (SAGITTARIUS) เป็นราศีที่ 9 แห่งจักราศี ราศีธาตุไฟชนิดทวิภาวะราศี เป็นราศีแห่งความใฝ่รู้ จินตนาการ จิตวิญญาณที่เสรี ชอบการวางแผน เป็นคนช่างคิด ใช้สมองด้านปรัชญาเจ้าหลักการ เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้และตัดสินใจได้รวดเร็ว ชอบคิดและทำด้วยตนเอง เป็นคนอารมณ์ดี ไม่ชอบอยู่นิ่ง หนักแน่น ชอบการเดินทาง เป็นคนซื่อตรงเปิดเผย มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจคนอื่น บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นคนมีมารยาทดี จะทำงานใดมักหวังผลสำเร็จเป็นสำคัญมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว การเป็นทวิภาวะราศี มักมีอะไรเป็นสอง ทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน มีความรู้สึกอีกอย่างแล้วแสดงออกมาอีกอย่าง ไม่แสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาให้เห็น สนใจเรื่องศาสนา ปรัชญาโหราศาสตร์ จิตศาสตร์ เป็นต้น 1. อิทธิพลของดาวพฤหัสบดี(5) ) ในปี 2563 1.1 ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรในราศีธนู(ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 20.55 น.ช่วงหนึ่ง และช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.54 น. ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02.50 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวพฤหัสบดี(5)จรในภพตนุทับราศีเกิด ได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นเกษตรทำให้มีสุขภาพอนามัยกายใจดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สร้างหลักฐานเป็นปึกแผ่นมั่นคงเข้มแข็งขึ้น ดาวพฤหัสบดี (5) ทับพระอาทิตย์ (1) กำเนิด จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิต เพราะเป็นดาวคู่มิตรทับกันจะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ เทพยดาฟ้าดินทั้งหลาย ดาวผู้ใหญ่ให้คุณทำให้ได้ตำแหน่ง มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น จะได้เป็นผู้นำ หัวหน้า จะมีโชคใหญ่ ประสบความสำเร็จด้านการงาน การเงิน มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจายไปทั่ว จะได้รับการนิยมยกย่องจากสังคม เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จ จะได้สมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ ทำให้เป็นที่เคารพนับถือของสังคม จะได้เลื่อนขั้นยศ ปรับตำแหน่ง มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างเนื้อ สร้างตัวจนประสบความสำเร็จ จะได้รับรางวัลเกียรติยศ เป็นบุคคลตัวอย่างหรือบุคคลดีเด่น ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะได้ทรัพย์สินเงินทองรายได้ผลประโยชน์ โชคลาภเป็นที่พึงพอใจ ดาวครู ดาวศาสนาทับราศีเกิดจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมสร้างกุศลกรรม มีความหนักแน่นเข้มแข็งขึ้น เชื่อในหลักการและเหตุผลมากขึ้น ใฝ่ธรรมะ มีความคิดแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใคร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จะมีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ งานใหม่ๆ จะเป็นที่รักใคร่ของบุตรบริวารคนแวดล้อม อีกด้วย 1.2 ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรในราศีมังกร(ช่วงระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 20.55 น. ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.54 น. ช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่ง คือ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02.50 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวพฤหัสบดี(5)โคจรในเรือนกดุมภะเป็นนิจจ์ จะสร้างหลักฐาน มั่นคงได้แบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นไป ค่อยๆ สร้างฐานะ ผู้หลักผู้ใหญ่และบุตรบริวารจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องทรัพย์สินเงินทองและการงานเป็นอย่างดี จะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ ทางการเงินและการงาน ทำให้ประสบความโชคดีมีความสำเร็จทางด้านการเงิน มีรายได้ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้น ควรใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมนำหน้าเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง จะได้ทรัพย์สินเงินทองเพราะไหวพริบปฏิภาณ ความรู้ความสามารถ สามารถแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ได้สำเร็จ มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้การงานและการเงินพัฒนาดีขึ้น ทีมงานมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือน มีรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ การงานมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง การต่อสู้แข่งขันจะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างหลักฐาน มีหลักทรัพย์ บ้าน ที่ดินและยวดยานพาหนะ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้แบบค่อยเป็นค่อยไป การลงทุนร่วมหุ้นประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงอกงามดี จะได้ ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นที่พึงพอใจ เงินทองหมุนเวียนดี 2. อิทธิพลของดาวเสาร์(7) ในปี 2563 2.1 ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์(7)โคจรในราศีธนู(ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.41 น. ช่วงหนึ่ง และช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.07 น. ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.42 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวเสาร์ (7)จรในภพที่ 1(ตนุ) ตนุ แปลว่า ตัวตน หมายถึง รูปร่าง สภาพของบุคคล นิสัย ความประพฤติ จริตกิริยา สุขภาพอนามัย ดาวเสาร์(7) เป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์ เป็นดาวโทษทุกข์ ทับราศีเกิดทับอาทิตย์(1)กำเนิด ส่งผลทำให้ต้องรับภาระที่หนักหน่วงทั้งเรื่องตัวเอง การเงิน การงานและความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น ต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคสำคัญๆ มากมาย ควรระวังดูแลรักษาสุขภาพอนามัยตนเองและพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดี เพราะอาจเจ็บป่วยเป็นเวลานานๆ เกิดความไม่สบายกายใจ เกิดความวิตกกังวล การใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังอุบัติเหตุ ระวังจะเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ จะเกิดอาการเครียด จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง การงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ถูกออกจากงาน ตกจากตำแหน่ง จากบ้านจากเมือง เป็นต้น ดาวเสาร์(7)เป็นเจ้าเรือนที่ 2(กดุมภะ)และเรือนชะตาที่ 3(สหัชชะ) จึงเกิดความวิตกกังวลเรื่องความเป็นอยู่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและการคบหาสมาคม จึงควรระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้ดี ระวังจะมีปัญหาอุปสรรคนำความเดือดร้อนหนักใจมาให้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง และพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดให้ดี เพราะอาจจะนำความเดือดร้อนหนักอกหนักใจมาให้ ช่วงดาวเสาร์(7)โคจรมาทับราศีเกิดจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษ ดังหลักโหราศาสตร์ที่ว่า “......เสาราหนึ่งสองไซร้ ทรามยิ่ง แท้เอย.....” หรือที่ว่าหลักที่ว่า “...พระเสาร์(7 ) จรมาต้องลัคน์มีการหนักอย่ายาตรา เสียทรัพย์มากนานา ทั้งชีวาอาจวอดวาย.....” ส่วนในคัมภีร์จักรทีปนีกล่าวว่า “......เสาร์(7) จรประทับลัคน์ คนนั้นจะหม่นหมอง เสียทรัพย์และสิ่งของ ครุเหตุจะพึงมี ดังโปริสารทราษฎร เขาก็ขับหนี จากขัตติยาศรี ศิริราชนคร...” เมื่อดาวเสาร์(7)โคจรมาทับลัคนาในดวงชะตา ควรดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง จะมีความทุกข์เศร้าหมองจะเสียทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของ จะเกิดเหตุใหญ่ๆ เกิดขึ้น มีความทุกข์ต้องออกจากที่อยู่อาศัย เปรียบประดุจดังพระยาโปริสารทซึ่งถูกราษฎรขับออกจากพระนครไป ดาวเสาร์(7) โคจรมาทับอาทิตย์(1) คัมภีร์จักรทีปนีกล่าวว่า “.......เสาร์(7) ทับพระอาทิตย์(1) ปฏิสนธิในชาติ ชนนั้นจะถึงฆาต บ่มิทรัพย์จะสาธารณ์ ถ้อยความจะถึงตู ผิศัตรูจะปองผลาญ แม้นหมิ่นประมาทการ ก็จะเป็นอันตราย..........” หมายความว่า เมื่อดาวเสาร์(7) โคจรมาทับพระอาทิตย์(1)กำเนิด ต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะมีเรื่องที่ไม่ดีด้วยประการต่างๆ เกิดขึ้น ให้ระวังดวงตก หรือมิเช่นนั้นทรัพย์จะหมด จะมีถ้อยความมาถึง ศัตรูหาโอกาสทำร้าย ถ้ามีความประมาทก็จะเป็นอันตราย เมื่อเสาร์(7) ทับอาทิตย์(1) มีสถิติว่า มักจะเสียตำแหน่งหน้าที่การงาน งานราชการและงานบริษัทให้พึงระวังตัว จะป่วยหนัก หากจะตั้งคำถามว่าชาวราศีธนูจะเป็นดังนี้ทุกคนหรือไม่ ขอตอบว่าไม่ใช่ เพราะบางดวงชะตาดาวเสาร์(7)ให้คุณก็มี บางดวงชะตาดาวเสาร์(7)เป็นเดช ศรี มนตรีจรมาทับ ย่อมให้คุณ และหากดาวพฤหัสบดี(5)ยังให้คุณ จึงพอคุ้มดวงชะตาได้ 2.2 ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์(7)โคจรในราศีมกร(ช่วงระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.41 น. ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.07 น.ช่วงหนึ่งและช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.42 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ดาวเสาร์ (7)เจ้าเรือนกดุมภะและสหัชชะโคจรในเรือนกดุมภะ กดุมภะ แปลว่า สมบัติ หมายถึง ทรัพย์สินเงินทองและหน้าตา สหัชชะ แปลว่า เกิดร่วมกัน หมายถึง พี่น้องที่เกิดท้องเดียวกัน คนใกล้ชิด เพื่อนฝูง การคบหาสมาคม การเดินทางใกล้ๆ การติดต่อสื่อสาร การเขียนจดหมาย เป็นต้น เมื่อดาวเสาร์(7)มาอยู่ภพที่ 2(กดุมภะ)เป็นเกษตร เจ้าชะตาจะสร้างหลักฐานได้ มีรายได้ผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำ ฐานะความเป็นอยู่มั่นคงขึ้น แต่เจ้าชะตายังจะต้องเหนื่อยยาก คิดมากทุกข์วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การทำมาหากินเพื่อสร้างหลักฐาน มีภาระต้องจัดการ เรื่องทรัพย์สินเงินทอง หลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน ยวดยานพาหนะ ญาติพี่น้องในครอบครัว จะใช้จ่ายเงินทองไปกับเรื่องการคบหาสมาคม พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด มีภาระรับผิดชอบ มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้น จะมีภาระเกี่ยวกับสินเชื่อในการกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อหาอสังหาริมทรัพย์ บ้านเรือนที่ดินและยวดยานพาหนะ จะเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วจึงจะได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาในที่สุด จึงควรประมาณกำลังและสถานการณ์ทางการเงินและความสามารถให้ดี จะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต ดาวเสาร์(7) เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่และโคจรช้า จึงใช้เวลาในการต่อสู้ดิ้นรนนานกว่าจะสำเร็จได้หลักฐานมาแต่ละอย่าง ดังนั้น จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องใช้เวลารอคอย ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลใจมิใช่น้อย ท่านอาจจะกลายเป็นลูกหนี้ระยะยาวในการผ่อนชำระสินเชื่อ อีกประการหนึ่ง ควรระวังจะเกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับญาติพี่น้อง จึงควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่และดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดี ตำราเรียกเสาร์(7) ในภพที่ 2 ว่าเป็น ทุระ ทุรา แปลว่า ทุกข์ๆ ยากๆ ตำราว่า “.......เสาราหนึ่งสองไซร้ ทรามยิ่ง แท้เอย.........” จึงทำให้เกิดอาการทุกข์ๆ ยากๆ เรื่องทรัพย์สินเงินทองเนืองๆ การที่ดาวเสาร์(7)เป็นเกษตรแสดงว่า สามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคง จะประสบความสำเร็จด้านทรัพย์สินเงินทองในที่สุด 3. อิทธิพลของราหู(8) ในปี 2563 3.1 ช่วงเวลาที่ราหู(8) โคจรในราศีมิถุน (ช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 02.51 น. ช่วงหนึ่ง) ราหู(8) เจ้าเรือนสหัชชะโคจรเข้าภพปัตนิ จะมีการสมาคมกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะเข้ามาสัมพันธ์ด้วย มีการร่วมหุ้นลงทุนทางธูรกิจ การคบเพื่อนควรระมัดระวังเพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องคู่ครอง การร่วมลงทุนทำธุรกิจ เข้าหุ้นส่วน เพศตรงข้าม เกิดขึ้นได้ พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะเป็นสาเหตุนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง คนไม่มีคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม จะได้คู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม คนที่มีคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามอยู่แล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่อนาคต จึงควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดูแลเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามให้ดี ตำราว่าราหู(8)จรเข้าเล็งราศีเกิดเล็งอาทิตย์(1)กำเนิดเป็นพินทุบาทว์จรทำให้ดวงช้ำ ดวงร้าว ดวงแตกชั่วคราว จึงควรระวังปัญหาที่จะเกิดกับคู่สมรส หุ้นส่วน เพศตรงข้ามให้ดี ระวังความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันจะนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องคดีความ มีคู่แข่ง ทำให้เจ้าชะตาเร่าร้อน จะใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองไปกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม การลงทุนทางธุรกิจ จึงควรใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วน อย่าเอาแต่ใจตนเอง จะทำอะไรควรรอบคอบควรมีสติสัมปชัญญะ จะเสียเงินทองไปกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามยามเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษาพยาบาลกัน แต่ราหู(8)ราศีนี้เป็นปกิณกโชคมักจะมีโชคลาภเบ็ดเตล็ดจากพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดและเพศตรงข้ามเนืองๆ 3.2 ช่วงเวลาที่ราหู(8) โคจรในราศีพฤษภ(ช่วงระหว่าง วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 02.51 น. ถึงวันสิ้นปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. อีกช่วงหนึ่ง) ราหู(8)เจ้าเรือนสหัชชะจรเข้าภพอริ จะมีปัญหาขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด แต่ ราหู(8)ในภพนี้ได้เกณฑ์ “ราหู(8)ขันธพล” จะส่งผลทางแคล้วคลาด ศัตรูทำอันตรายไม่ได้ มีชัยชนะเหนือศัตรู จึงทำให้ต้องต่อสู้ดิ้นรน แข่งขัน แก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ นานา สามารถผ่านไปได้ ด้วยความเหนื่อยยาก สุดท้ายสิ่งที่ตัวเองทำนั้นก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในที่สุด จะได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปในความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การที่ราหู(8)เป็นเจ้าเรือนสหัชชะ พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมักจะสร้างปัญหา นำความเดือดร้อนมาให้เป็นภาระต้องแก้ไขปัญหาอยู่เนืองๆ จึงจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเรื่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การสร้างเนื้อสร้างตัว ส่วนเกณฑ์ “ราหู(8)ขันธพล” จึงส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการมีกำลังใจอันแรงกล้าในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค ดิ้นรนจนเต็มความรู้ความสามารถจึงเกิดความสำเร็จ งานที่คนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านสามารถทำได้ในที่สุด