มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 3 สารพิษ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยทำการสำรวจจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,200  คน  แยกเป็นเพศชาย ร้อยละ63.17และหญิงร้อยละ 36 .83

ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการแบนสารไกลโฟเซต คิดเป็นร้อยละ 87.41 ในขณะที่ร้อยละ 12.59 เห็นด้วยกับการยกเลิกการแบนสารดังกล่าว นอกจากนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนแบนสารพาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส พบว่าร้อยละ 77.17 ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนแบน และเห็นด้วยร้อยละ 22.83

สำหรับเหตุผลที่ทำให้ขยายเวลา และยกเลิกการแบนโดยมีความกังวลเรื่องอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์เพียงพอหรือไม่นั้น ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 82.42 ค่อนข้างไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.75 ไม่เพียงพอ ร้อยละ 3.08 ค่อนข้างเพียงพอ และร้อยละ 1.75 เพียงพออย่างยิ่ง

ประการสุดท้ายหากต้องใช้สารเคมีทั้ง 3 ต่อไปจะมีความกังวลหรือไม่นั้น ร้อยละ 90.17 ตอบว่า มีความกังวล ในขณะที่ร้อยละ 9.83 ตอบว่าไม่มีความกังวล

กองทุนประกันวินาศภัย