เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 7 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และมีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ มีความรู้ มีทักษะ ในการใช้ข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องทันสมัยและมีการนำไปใช้เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาดิจิทัล (Digital) 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
ของกรมพัฒนาที่ดินระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน

โดยการฝีอบรมในวันนี้ เป็นการนำเสนอผลงานกลุ่ม หัวข้อ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต 1-12 เข้าร่วมอภิปราย และสรุปผลการนำเสนอ ประเมินผลโครงการฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับข้าราชการที่ร่วมฝึกอบรมฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี จำนวน 60 คน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดย กองการเจ้าหน้าที่ จึงมีความมุ่งหวังว่าข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินที่ผ่านการฝึกอบรมฯ มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สามารถวิเคราะห์สภาพพื้นที่ดินและนำมาวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ มีความถูกต้องและสอดคล้องตามพันธกิจการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน