เมื่อคืนวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด (Kick off) จังหวัดลพบุรี Monkey Street Show"เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดิน และจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป อันนำไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้สร้างอาชีพ และแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ การนำสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco Event) ทั้งนี้การจัดงานให้บูรณาการในลักษณะประชารัฐเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ธันวาคม ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี Monkey Street Show" จัดกิจกรรม 10 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณถนนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

มีประชาชนในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าในงานดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ย วและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อันจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของจังหวัดลพบุรีด้วย

ทวีศักดิ์/ลพบุรี