เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง อปท. กับการขับเคลื่อนโครงการ “นโยบายขับขี่ปลอดภัย” ทั่วไทยตั้งเป้าลดอุบัติเหตุในท้องถิ่น ในโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “Global Disruption : โลกเขย่า อบต.ขยับ…กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมี นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2,500 คน

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆของประชาชน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 22,000 คน วันนี้จึงขอถือโอกาสชวนพี่น้องชาวท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกันทำบุญใหญ่ให้ประเทศ ด้วยการร่วมจับมือในทุกระดับ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตพี่น้องคนไทยบนท้องถนน เท่ากับเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินอื่นๆได้ โดยเริ่มเข้มงวดในการสกัด “การเมาแล้วขับ” และ “การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด” ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน ตำบล ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้ ในวันนี้่จึงอยากเพิ่มบทบาทของ อปท. ให้เข้ามาดูแลคุณภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่บริหารอยู่ให้มากขึ้น เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายตำบลขับขี่ปลอดภัยให้เป็นผลปฏิบัติทางรูปธรรมจับต้องได้ โดยให้แต่ละท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ดูแลความปลอดภัยทางท้องถนน ใช้กลไก ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านโรงเรียนและด่านโรงงาน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายก อบต.เป็นประธานศูนย์ปลอดภัยทางท้องถนนระดับ อปท.อยู่แล้ว ประกอบกับกฎหมายได้แก้ไขให้อำนาจในเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนาจในเรื่องการจัดการจราจรเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน