"ธรรมนัส" เปิดงานวันดินโลก จ.ขอนแก่น ย้ำทุกภาคส่วน ช่วยกันปกป้องรักษาดิน

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2652 ในหัวข้อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save Our Future และร่วมรณรงค์ไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน" โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบพระราชกรณียกิจด้านดิน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับรู้ถึงความสำคัญของดิน วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน วิธีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงกับลักษณะดิน วิธีการตรวจวิเคราะห์สมบัติของดินเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของดิน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรดินมากขึ้น

สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 400 คน ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” การมอบปัจจัยการผลิตฯ มอบบัตรดินดี มอบพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) สาธิตการไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด แข่งขันการไถกลบตอซังของกลุ่มเกษตรกร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า OTOP ของชุมชน เป็นต้น

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากงานวันดินโลก 5-8 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี ตนได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน และทรงห่วงใยปัญหาดินเสื่อมโทรม และดินถูกกัดเซาะพังทลาย และทรงชี้แนะทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เกิดความตระหนักในการร่วมกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการผลิตปัจจัยสี่ในการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์ ที่จะช่วยให้ปัญหาทุเลาเบาบางจนหมดลงไปได้ ดังนั้น เราทุกคน ควรร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรดินให้คงอยู่ เพื่อลูกหลานของเราได้ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต่อไปอย่างยาวนาน และยั่งยืน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า
กรมพัฒนาที่ดิน ได้รณรงค์ให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาตอซังพืชในพื้นที่เกษตร หลังการเก็บเกี่ยว โดยให้ความรู้แก่เกษตรกร ถึงผลเสียของการเผาตอซังพืช และผลดีที่จะได้รับ เช่น ถ้าไม่เผาเลย จะช่วยลดปัญหาหมอกควันได้อย่างดี ไม่เป็นการทำลายโครงสร้างของดิน และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เช่น อำเภอหนองเรือ อำเภอพระยืน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอโคกโพธิ์ไชย ปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดิน และผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และนำไปสู่การผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน