เมื่อสอบครูได้..แต่ไม่มีตั๋ว!!ต้องทำยังไง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตให้บุคคลที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ โดยใช้อำนาจ ตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา โดยหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่คุรุสภาออกให้ จะเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับที่กำหนดในมาตรฐานตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ซึ่งกลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยได้ ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้แก่ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตที่สอบบรรจุได้ โดยให้ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม แบบคำขอจากทุกจังหวัด พร้อมรายชื่อสถานศึกษาที่จะต้องเข้าประกอบวิชาชีพครูของบุคคลดังกล่าวเสนอต่อคุรุสภา ซึ่งเมื่อคุรุสภาดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตฯแล้ว จะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้ สพฐ.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตฯ จะระบุชื่อสถานที่ว่าเป็นสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่บรรจุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน บอร์ดคุรุสภาได้อนุญาตให้ใช้เอกสารแสดงสถานะข้อมูล ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเอกสารหลักฐานแทนหนังสืออนุญาตฯ เพื่อให้สามารถบรจุและแต่งตั้งได้จนกว่าจะได้รับหนังสืออนุญาตฯฉบับจริง