จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day) Stop Soil Erosion Save our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่15 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณแปลงฟาร์มตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day) "Stop Soil Erosion Save our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

สืบเนื่องจากที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ แก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริ ด้านการจัดการทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ มากกว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลกว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก

และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ด้วยทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ใช้ดินเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรม ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ร่วมปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลาและร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง บริเวณแปลงฟาร์มตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ในครั้งนี้ด้วย

รายงานโดย สมนึก บุญศรี/ อรรถวุธ ทัพโพธิ์-ภาพ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน