เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.62 เวลา 05.00 น. ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ลานพญานาค) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนไม่เอื้อต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือยังขาดทุนทรัพย์และต้องการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สนใจการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมมากขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นระยะทาง 3 กิโลเมตร, 4.4 กิโลเมตร และ 9.6 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน โดยแต่ละคนที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล และได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน.

กองทุนประกันวินาศภัย