วันนี้ ( 3 ธ.ค. 2562) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำคณะสื่อมวลชนเข้าชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5- 14 ธ.ค. 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีและกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2562

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ต่างประเทศ จัด ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลตามความเหมาะสม

เวลา 07.45 น. พิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

เวลา 09.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมและหมอบกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนกลางกำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ต่างประเทศ จัด ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลตามความเหมาะสม

เวลา 10.30 น. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย นิทรรศการการอนุรักษ์ดินและกระบวนการ ทำดินปุ๋ย กิจกรรมทำดินปุ๋ยบำรุงต้นไม้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำดินปุ๋ยไปบำรุงต้นไม้บริเวณโดยรอบ ท้องสนามหลวง และในหน่วยงานของตนต่อไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามความเหมาะสม

2. กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธ.ค.2562 ณ ท้องสนามหลวง ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

+ การจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้ การออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและสัญชาติ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

+ การจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ แบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ในหัวข้อ “ป่าและน้ำคืนชีวิต” ภาคใต้ ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน” และภาคกลาง ในหัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยังมีการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค

+ การออกร้านของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club)

+ นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

+ การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าแก่ประชาชน

+ การแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และการแสดงน้ำพุที่สวยงาม

ทั้งนี้ งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธ.ค. 2562 ณ ท้องสนามหลวง กำหนดเวลาการเข้าชม ดังนี้ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. , วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าชมนิทรรศการภายในบริเวณงานดังกล่าว

ดังนั้นรัฐบาลจึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 และ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน

กองทุนประกันวินาศภัย