สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา เปิดบ้าน “CDTI Academic Activity Study & Work Showcase 2019” จิตรลดาเปิดบ้านวิชาการ เรียนคู่งาน 2562 พร้อมเชิญพิธีกรชื่อดังร่วมเสวนา ในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้ได้งานทำ” รวมไปถึงนิทรรศการจากคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่า ภายหลังจากที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ได้ดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนร่วมกันภายใต้ชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ส่งผลให้สถาบันฯ ขยายตัวในด้านการเรียนการสอน องค์ความรู้ การเปิดหลักสูตรใหม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น สถาบันฯ จึงจัดโครงการ CDTI Academic Activity: Study & Work Showcase 2019 “จิตรลดาเปิดบ้านวิชาการ เรียนคู่งาน 2562” เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และผู้ปกครอง

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 1 ปี สถาบันฯ ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตรงกับความสนใจของนักเรียน นักศึกษายุคใหม่ ได้แก่ ระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัต และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย และในปัจจุบันเรามีเครือข่ายสถานประกอบการพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “เรียนคู่งาน” มากกว่า 80 แห่ง เป็นการตอกย้ำให้มั่นใจว่าสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันที่พร้อมผลิตแรงงานคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน”

สำหรับงาน “CDTI Academic Activity Study & Work Showcase 2019” จิตรลดาเปิดบ้านวิชาการ เรียนคู่งาน 2562 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ เสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เรียนอย่างไรให้ ได้งานทำ” โดยมีพิธีกรชื่อดังอย่าง แดนนี่ พิชาพัฒน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ร่วมเสวนา กิจกรรม ‘ก้าวย่างสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยี ณ จิตรลดา’ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรม ‘Sauce มาจากไหนใครว่ายาก’ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล, นิทรรศการผลงานพฤกษาภาชนะ, โครงงานสายรัดข้อมืออัจฉริยะ

สาธิตการเรียนวิชาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรม CNC, ฐานตรวจสอบ Airflow, ฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์, สาธิตหุ่นยนต์ทรงตัว, สาธิตไฟฟ้ามองเห็นได้, สาธิตระบบปรับอากาศ, มังกรลอดถ้ำ, ลายไทย 3D, สาธิตเครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบไม้, สาธิตการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ, ร่วมออกแบบงาน 3D PRINTER LASER CUTTING และการทำโดนัทหรรษา จากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รวมไปถึงการออกร้านปรุงสารพัด, FoodTruck, บูธจากสถานประกอบการในเครือข่ายของสถาบัน, และกิจกรรมการแสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย