กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำแผนลดอุบัติเหตุ โดยดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวางแผนร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโรงแรมอมันตา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการ แผนงานด้วยระบบข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 “ MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY” จังหวัดหนองคาย

นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุข เพราะว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 รายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,190 ราย หรือ ประมาณวันละ 40 ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาล มาจัดทำแผนแม่บท ความปลอดภัยทางถนนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายมาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จึงได้จัดทำโครงการโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบข้อมูล เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5 โดยนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัย การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิด ผลเป็นรูปประธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,ตำรวจภูธรจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานขนส่งจังหวัด,แขวงทางหลวง ,แขวงทางหลวงชนบท ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ,ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่, มูลนิธิ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดในพื้นที่จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ทั้งสิ้น 42 คน.

กองทุนประกันวินาศภัย