วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 10:00 น.ที่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร.
พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ผกก.2 บก.จร. พ.ต.ท.ศิรณวิชญ์ อินทร รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร. พ.ต.ท.อภิรักษ์ บุญหนัก (มหานคร 6)
ทำการตรวจทรงผม เครื่องแต่งกายข้าราชการตำรวจ สน.ทางด่วน 1 ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกฏระเบียบและวินัย หมั้นสำรวจตนเองให้มีความรู้ความสามารถ = Skill , ดูดีเป็นที่เชื่อมั่น = Smart , สามารถให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนได้ทันที = Service ตามนโยบาย 3 S และได้กล่าวขอบคุณที่ปฏิบัติตาม รปจ. เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

และประชุมหัวหน้าชุดปฏิบัติและเจ้าที่ธุรการ เพื่อรับทราบปัญหาในการทำงานและดำเนินการแก้ไข ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ แก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการ ประสานพัฒนาเทคโนโลยีนำสมัย

รับแจ้งเหตุด่วน อุบัติเหตุ หรือสอบถามข้อมูลข่าวสารการจราจรได้ โดยการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุ สอบถามข้อมูล 02-2498007 และ09-55055055

กองทุนประกันวินาศภัย