เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 85 ในกรณีที่ผลการลงมติในที่ประชุมสภาฯ มีคะแนนแพ้ชนะไม่เกิน 25 เสียง สามารถขอให้ลงคะแนนใหม่โดยใช้วิธีขานชื่อทีละคน ว่า ตนไม่ทราบ ซึ่งตนไม่ได้เป็นคนร่างข้อบังคับนี้จะมาสอบถามตนทำไม อย่างไรก็ตาม บางเรื่องสามารถให้ประธานสภาฯวินิจฉัย แต่บางเรื่องสามารถให้ได้ที่ประชุมชี้ขาดได้ ซึ่งทำเช่นนี้มานานแล้วแต่ถ้าเรื่องใดที่มีการคัดค้านหรือโต้แย้งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ

กองทุนประกันวินาศภัย