สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความและภาพ เนื่องใน"วันเอดส์โลก" ระบุว่า .....

1 ธันวาคมของทุกปี “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day getting to ZERO)

“รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์" Communities make the difference คือ แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 เพราะชุมชนมีบทบาทสำคัญ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม

ชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้หลายวิธี ตั้งแต่สร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ให้กับคนในชุมชน ภาคประชาสังคมร่วมกับการจัดบริการเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย "ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา" การเข้าถึงกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนให้ได้รับการตรวจเอชไอวี และเชื่อมต่อบริการไปยังสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่การบริการป้องกัน และดูแลรักษา เป็นต้น

การร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการป้องกัน และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก โดยเริ่มรณรงค์มาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา


จากข้อมูลคาดประมาณปี 2562 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดประมาณ 467,600 คน

เป้าหมายในปี 2563 ต้องการให้ผู้ติดเชื้อได้รู้สถานะการติดเชื้อตนเองให้ครอบคลุม ร้อยละ 95 และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ร้อยละ 95 รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 95

มาตรการหลักในการดำเนินงาน คือ การทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV)

ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทั่วประเทศ ทุกสิทธิ์การรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #วันเอดส์โลก #HIV #AIDS #เชื้อเอชไอวี #โรคเอดส์ #สุขภาพ #คุณภาพชีวิต
#PRDRD

ขอบคุณภาพและข้อมูล

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance