เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.) ร่วมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ ​ที่ประชุมได้หารือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยพพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานที่สำคัญ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาและกำหนดมาตรการในการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นถึง ๒๐ เท่าเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕) ที่ได้หมดวาระไป ​นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวม ๓ โครงการ ได้แก่ ​๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการดูแลปรับปรุงพื้นที่และป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง และรักษาพื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชนไม่ให้ถูกกัดเซาะจมอยู่ในทะเลเพิ่มมากขึ้น ​๒) รายงานการขอเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรณีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และสถานีนพรัตนราชธานี (PK26) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ (๒) โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี - สาทร) : กรณีปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน (S6) ของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก ปลอดภัย โดยให้เจ้าของโครงการ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในรายงานอย่างเคร่งครัด รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และให้นำความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอ ครม. ตามขั้นตอน ต่อไป ท้ายสุด พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวย้ำ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งมาตรการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขอบคุณกรรมการที่ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประ