ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น : แนะนำหนังสือเรื่อง “เมืองราดของพ่อขุนผาเมืองกรุงสุโขทัยและรอยเชื่อมในประวัติศาสตร์ไทย”

หนังสือเล่มนี้โดยอาจารย์ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรได้ศึกษาวิจัย เรียบเรียง เพื่อคลายข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมืองราด เชื่อมโยงข้อมูลประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้น ครั้งนี้นับเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยใช้ต้นฉบับจากการพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2555 ปรับปรุงเนื้อหาและรูปภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ชื่อของเมืองราด ปรากฏให้เห็นในศิลาจารึกหลักที่ 2 จารึกวัดศรีชุมและศิลาจารึกหลักที่ 8 จารึกเขาสุมนกูฏ ซึ่งจารึกทั้งสองหลักเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาห่างกันราว 150 ปี ในจารึกหลักที่ 2 ระบุว่าเป็นเมืองที่พ่อขุนผาเมืองกลับไปปกครองภายหลังยึดคืนเมืองสุโขทัยกลับมาจากขอมสมาสโขลญลำพงแล้ว แต่ขณะเดียวกันชื่อของเมืองราดกลับไม่ปรากฏในบันทึกเอกสารอื่นใดเลย จึงกลายเป็นคำถามที่คลุมเครือว่า เมืองราดนั้นตั้งอยู่ที่ใด และการหายไปจากดินแดนสุโขทัยของตระกูลพ่อขุนผาเมือง ไปอยู่ที่ไหนกันแน่
หนังสือเรื่องนี้เป็นบทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์สั้นๆ รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของเมือง ตำแหน่งที่ตั้งแสดงความเป็นไปได้ของเมืองราด ที่สำคัญคือ ความสัมพันธ์ของเมืองราดกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ผู้เขียนได้ตั้งกรอบการศึกษาเพื่อให้การอ้างอิงหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เป็นไปอย่างมีระเบียบ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหลักฐานเพื่อระบุที่ตั้งของเมืองราดอย่างสมเหตุสมผล หนังสือเล่มนี้จะมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าของชาติแก่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและผู้สนใจได้ร่วมกันศึกษาให้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้นไป

หนังสือ “เมืองราดของพ่อขุนผาเมืองกรุงสุโขทัยและรอยเชื่อมในประวัติศาสตร์ไทย” จัดพิมพ์สี่สีสวยงาม ใช้กระดาษอาร์ตด้านอย่างดี ขนาดเล็กกะทัดรัด จำหน่ายราคาเล่มละ 100 บาท ติดต่อซื้อได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร หรือสามารถซื้อได้โดยตรงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ