สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร ขนาดใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 2,017 คน ดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ สหกรณ์ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ ด้านจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ด้านการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และเพื่อการแปรรูป ธุรกิจด้านการวบรวมผลผลิตการเกษตร เป็นธุรกิจหนึ่งที่สหกรณ์ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

สหกรณ์ฯ มีอุปกรณ์การตลาดในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งขนาด 100 ตัน ระบบคอมพิวเตอร์ ลานตากขนาด 1,600 ตรม.จำนวน 2 ลาน และฉางขนาด 500 ตัน จำนวน 2 ฉาง และโรงสีขนาด 40 ตัน พร้อมไซโล จำนวน 1 โรง ที่ได้รับการรับมาตรฐาน GMP มีรถตักจำนวน 2 คัน รถโฟคลิฟ 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ซึ่งอุปกรณ์การตลาดที่กล่าวมา ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลัก มีบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในด้านฝ่ายการผลิตและแปรรูป ฝ่ายการตรวจสอบและรับซื้อข้าวเปลือก โดยสหกรณ์มีการแปรรูปข้าวเปลือกจำหน่ายเป็นข้าวหอมมะลิ โดยมีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองและจดสิทธิบัตรในชื่อ “ดอกจาน” และมีการจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาอีกด้วย

ในปีการผลิต 2562/63 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด ได้ทำข้อตกลงกับบริษัท ซี.พี. จำกัด มหาชน เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก มะลิ 105 จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมหาชะชัย จำกัด และเกษตรกรทั่วไป โดยได้ทำข้อตกลงว่าให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯปลูกข้าวกับบริษัท ซี.พี. จำกัด สมาชิกสหกรณ์จะได้ราคาบวกเพิ่ม รับซื้อกิโลกรัมละ 0.40 บาท จากราคาปกติ และสำหรับสมาชิกสหกรณ์จะได้จากสหกรณ์เพิ่มอีก 0.10 บาท รวมแล้วสมาชิกสหกรณ์จะได้ราคารับซื้อบวกเพิ่มเป็น 0.50 บาท หรือเพิ่มขึ้นตันละ 500 บาท จากราคาปกติ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ขายผลผลิตได้เพิ่มในราคาที่สูงขึ้นกว่าท้องตลาด และราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไป ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น

ซึ่งในปีการผลิต 2562/63 นี้ สหกรณ์เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562-25 พฤศจิกายน 2562 มีผลการรวบรวมข้าวหอมมะลิ 105 ทั้งหมด 5,003,050 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย กก.ละ 12.7 บาท มูลค่ารวม 63,602,817 บาท มีสมาชิกสหกรณ์นำข้าวมาจำหน่าย 803 คน เกษตรกรทั่วไป 112 คน และสหกรณ์มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจเปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป จำนวน 1,000,610 บาท

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้ให้บริการสมาชิกนำข้าวเปลือกมาตากบนลานตากของสหกรณ์ได้ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ให้ความสะดวกและแบ่งพื้นที่ตากข้าวให้สมาชิกอย่างทั่วถึง จะเห็นได้ว่า ในรอบสี่เดือนที่ผ่านมาสมาชิกส่วนใหญ่ประสบปัญหาและได้รับความเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ข้าวบางส่วนเสียหาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ แต่บางส่วนสามารถเก็บเกี่ยวได้ สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด เป็นสถาบันเกษตรกรที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ ทั้งในส่วนของการมอบสิ่งของ เครื่องใช้ และช่วยเหลือเบื้องต้น และจัดพื้นที่ในการตากข้าว อีกทั้งยังเปิดจุดบริการรับซื้อข้าวจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด จะเป็นสถาบันที่อยู่เคียงข้างสมาชิกไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์ร้อน ยามเกิดภัยพิบัติ สหกรณ์จะช่วยเหลือ ทุกข์ สุข สหกรณ์จะอยู่เคียงข้างสมาชิกอย่างมั่งคงและยั่งยืนตลอดไป

บทความ : นายทอแสง สุขส่ง นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

กองทุนประกันวินาศภัย