เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒน พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง สร้างความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด รวมทั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม โดยมีสหกรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตรวจประเมินสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์สหกรณ์สีขาว ทุกประเภทจากคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 9 หลัก และความเป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง สหกรณ์ที่จะได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ต้องผ่านขั้นตอน ดังนี้
1.สมัครเข้าร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์ สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
2.มีความพร้อมและยินยอม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

3.ได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาลขั้นต้น จากคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาล
4.ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลในระดับสหกรณ์สีขาวจากคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
5.ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลในระดับสหกรณ์สีขาวจากคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีสหกรณ์ที่สมัครเข้ารับการประเมินทั่วประเทศ 128 แห่ง ได้ผ่านการประเมินเป็นสหกรณ์ สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 68 แห่ง เป็นส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

กองทุนประกันวินาศภัย