“เฉลิมชัย” ลุยใต้ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้ง 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ.ชุมพร กระตุ้นสมาชิกร่วมกันพัฒนายกระดับมาตรฐาน เพิ่มรายได้สหกรณ์

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้ง 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ.ชุมพรว่า นิคมสหกรณ์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้รวบรวมราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้เข้ามาก่อสร้างทำกินในที่ดินที่ทางราชการจัดสรรให้โดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้อพยพครอบครัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรดำเนินการแนะนำให้ผู้ครอบครองที่ดินทำกินโดยถูกต้องตามกฎหมาย
สำหรับกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของสหกรณ์ฯ นี้ คือ การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร สินเชื่อ จัดหาแหล่งเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืม ปัจจัยในการผลิต ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สินค้าอุปโภค-บริโภค ธุรกิจวิชาการและส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจรวบรวมผลผลิตโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ในช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันล้นตลาดไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามความต้องการของสมาชิกทุกคน

ดังนั้น มติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ให้คณะกรรมการดำเนินการหาแหล่งเงินทุนสร้างโรงงานเพื่อรองรับผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของปาล์มน้ำมัน ผลกระทบจากการโรงงานมีปัญหาด้านสุขภาพในอนาคตได้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง ซึ่งนอกเหนือจากการแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ และเป็นการลดการนำเข้าพลังงานของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวนี้ มีผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ที่ระดับชั้น 2 และมีผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ที่ระดับดี ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 3,994 คน

ทั้งนี้ สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อก่อสร้างโรงคลุมลานสต็อกปาล์ม จำนวน 4,970,000 บาท สหกรณ์ออกเงินสมทบ จำนวน 497,000 บาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ สหกรณ์มีแผนในการส่งเสริมสมาชิกของสหกรณ์ในอนาคต โดยจัดทำโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการเปลี่ยนพันธ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนต้นปาล์มเดิม และ2.โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส

"ถ้าเราให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ ซึ่งสหกรณ์ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังจะต้องมีผู้บริหารที่ดีด้วย ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเสียสละ สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์ในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่นอกเหนือจากสหกรณ์จะควบคุมได้ ซึ่งในวันนี้ผมมีโอกาสที่ได้เข้ามาดูแลสหกรณ์ทั่วประเทศ จึงมุ่งที่จะส่งเสริม สนับสนุน และเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับพี่น้องเกษตรกร และหวังว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีที่อย่างยั่งยืน"นายเฉลิมชัย กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance