ยโสธร ปล่อยเงินกู้ กพส. พร้อมผลักดันสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร รองประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จากหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

นางสิริมา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณาเงินกู้ และการสรุปผลการอนุมัติการให้เงินกู้ การติดตามการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้พิจารณาเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด กู้เงินเพื่อจัดหาสินค้า (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์)มาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป จำนวน 4 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยนางพิสมัย ชูรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ คณะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการสรุปผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และการติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดยโสธร ได้อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกโครงการในปีงบประมาณที่ผ่าน จำนวนทั้งสิ้น 18 สัญญา มีสถาบันที่กู้ 10 สหกรณ์ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 45,366,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น
1.โครงการปกติ อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 8 สหกรณ์ จำนวนวงเงินรวม 16,406,000 บาทวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกและให้สมาชิกกู้เพื่อทำการเกษตร
2.โครงการพิเศษ รวมวงเงินทั้งสิ้น 28,960,000 บาท ได้แก่
โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้กับสมาชิกสหกรณ์ และโครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินกู้ต่อไป

"จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการติดตามการใช้ประโยชน์จากเงินกู้มาโดยตลอด เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างความถูกต้อง ทั้งนี้สหกรณ์ที่กู้เงินไปจะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างถี่ถ้วน ผลประโยชน์จะต้องถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้สหกรณ์เป็นสถาบันเกษตรกรที่เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องมีการวางแผนดำเนินการติดตามการใช้เงินกู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่สมาชิก เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะเป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร สหกรณ์จังหวัดยโสธร และสถาบันเกษตรกรในจังหวัดยโสธรจะต้องเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกร สร้างรายได้ สร้างงาน อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป"รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน