นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ โดยมี นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร นายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรได้ทำเกษตรอินทรีย์มายาวนานอย่างต่อเนื่อง พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดยโสธร จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางถึงแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดเลือกให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนและขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการเพิ่มจำนวนเกษตรกร จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนผลผลิต แปรรูปจากผลผลิต และองค์ความรู้ด้านต่างๆ ดังนั้น จังหวัดยโสธรจึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร (Smart Organic Farm) จำนวน 22 ไร่ ในเขตศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีการปลูกข้าวและทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์การเรียนรู้ในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีการใช้นวัตกรรมตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ประหยัดทรัพยากรน้ำ และใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย โดยหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนาแปลงนาอินทรีย์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ซึ่งหลังจากการดำนาแปลงนาอินทรีย์ผ่านมาประมาณ 4 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน) ในวันนี้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์ ในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมทั้งมีกิจกรรม จับกบแข่งขัน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน